spanner Wyszukiwarka produktów

Warunki użytkowania / wyłączenie odpowiedzialności

Dostarczanie informacji na niniejszej stronie internetowej podlega następującym warunkom użytkowania, na które użytkownik, poprzez fakt korzystania z niniejszej strony internetowej, wyraża zgodę:

Treści:  Zmiany oraz błędy zastrzeżone. Informacje na naszej stronie internetowej są dokładnie sprawdzane, poprawiane, uzupełniane i aktualizowane w regularnych odstępach czasu lub przy bieżących okazjach. Niemniej jednak zamieszczane informacje mogą także okazać się niepoprawne, nieprawdziwe i/lub niekompletne. Nie można również zagwarantować braku występowania treści, do których prawa własności przemysłowej lub intelektualnej przysługują stronom trzecim. Wszystkie nazwy firm, produktów i marek są własnością ich właścicieli i są na ogół chronione znakiem towarowym, wzorem użytkowym lub prawem patentowym. Nie przywłaszczamy sobie obcych marek.

Należy pamiętać, że podawane w poszczególnych sekcjach informacje dotyczące firm są dostarczane przez samych zainteresowanych. Odpowiedzialność za te treści spoczywa wyłącznie na odpowiednim autorze.

Odpowiedzialność: Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane korzystaniem z niniejszej strony internetowej, poleganiem na zawartych w niej informacjach lub pobieraniem danych i/lub programów. Dotyczy to również możliwości zainfekowania komputera użytkownika wirusem. Powyższe nie dotyczy umyślnego działania lub rażącego zaniedbania.

W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu z ekspertem firmy Niterra lub odwiedzin w lokalnej siedzibie firmy. Treści publikowane na naszej stronie podlegają przepisom prawa Republiki Federalnej Niemiec. Nie gwarantujemy, że informacje te mają zastosowanie w innych lokalizacjach lub że są zgodne z przepisami prawnymi tam obowiązującymi.

Łącza:  Łącza do innych stron mają charakter wyłącznie informacyjny i nie muszą odzwierciedlać naszej opinii. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść zewnętrznych stron internetowych, w szczególności nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ich zawartość, funkcjonalność, bezbłędność lub legalność oraz za szkody spowodowane przez skorzystanie z jakiejkolwiek treści, do której prowadzi łącze. Powyższe nie dotyczy umyślnego działania lub rażącego zaniedbania.

Dodawanie łączy: Dodawanie łączy prowadzących z innych witryn internetowych do stron lub danych należących do tej witryny jest dozwolone pod warunkiem wcześniejszego poinformowania o tym fakcie naszej firmy. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy. Stosowanie odnośników ukrywających pochodzenie informacji jest natomiast niedopuszczalne i wysoce niepożądane. Dotyczy to przede wszystkim integracji lub reprezentacji stron lub danych w oknie podrzędnym (ramce). .

Cytaty:  Powielanie stron, tekstów i/lub artykułów jest dozwolone tylko pod warunkiem, że są one reprodukowane w całości i bez jakichkolwiek zmian w treści czy materiałach redakcyjnych. Zasada ta nie dotyczy cytatów, o ile są one oznaczone jako takie poprzez podanie źródła.

Miejsce jurysdykcji: W zakresie, w jakim ustanowiono stosunek prawny na mocy prawa publicznego między przedsiębiorcami, osobami prawnymi prawa publicznego lub publiczno-prawnymi majątkami odrębnymi, miejscem jurysdykcji jest Düsseldorf. Obowiązuje prawo niemieckie z wykluczeniem zastosowania Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów. W przypadku, gdy użytkownik jest konsumentem (a nie przedsiębiorcą), możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów jest ustalana zgodnie z art. 14 rozporządzenia UE nr 524/2013 - w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich (Rozporządzenie ODR). Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć we wspomnianym rozporządzeniu oraz pod następującym adresem [link] http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Zmiany:  Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Warunkach użytkowania w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia.

Ważność: Jeśli którakolwiek z powyższych klauzul z jakiegokolwiek powodu staje się nieważna, nie ma to wpływu na ważność pozostałych klauzul.

 

Umowa licencyjna

 

Do celów wykorzystywania obrazów zamieszczonych w sekcji MediaBox na stronie internetowej Niterra, region EMEA, www.ngkntk.com, takich jak:

 • logo firmy,
 • logo produktów (NGK Ignition Parts i NTK Vehicle Electronics),
 • zdjęcia produktów,
 • inne obrazy (np. zdjęcia firmowe)

 

firmy Niterra EMEA GmbH, które znajdują się na wyżej wymienionej stronie internetowej lub innej powierzchni reklamowej (np. materiały drukowane), przyznajemy użytkownikom podstawowe i nieodpłatne prawo do korzystania, pod następującymi warunkami:

 • Prawo do korzystania dotyczy logo, obrazów i innych określonych przedmiotów użytkowania wymienionych powyżej (zwanych dalej łącznie „motywami Niterra”), które udostępnimy użytkownikom w formie plików. Dotyczy to wyłącznie regionu EMEA, za który odpowiada Niterra EMEA GmbH.
 • Motywy mogą być wykorzystywane wyłącznie do oznakowania produktów Niterra EMEA GmbH w odniesieniu do Niterra EMEA GmbH, tzn. nie można stwarzać wrażenia, że poprzez umieszczenie motywów Niterra ani poprzez kontekst, motywy Niterra należą do firmy użytkownika oraz że produkty oznaczone motywami Niterra zostały wytworzone przez użytkownika lub że firma użytkownika jest częścią naszej firmy.
 • Licencja nie upoważnia do udzielania sublicencji. W szczególności nie wolno przekazywać odpowiednich plików i/lub obrazów z motywami Niterra stronom trzecim.
 • Przedstawione motywy Niterra nie mogą być modyfikowane ani edytowane.
 • Przed opublikowaniem stron internetowych z motywami Niterra użytkownik przesyła nam zrzuty ekranu, abyśmy w odpowiednim czasie mogli powiadomić go o wszelkich wątpliwościach dotyczących wybranej formy prezentacji. W przypadku innej powierzchni reklamowej należy z wyprzedzeniem przesłać nam do zatwierdzenia podgląd.
 • Użytkownik nie może kwestionować statusu prawnego chronionych motywów NGK ani wspierać takich działań. Ponadto użytkownik nie może rościć sobie żadnych praw do wykorzystania motywów Niterra w stosunku do Niterra EMEA GmbH lub jej spółek zależnych/licencjobiorców.
 • Niterra EMEA GmbH nie gwarantuje, że korzystanie z motywów NGK nie narusza wzajemnie sprzecznych praw osób trzecich. Celem wyjaśnienia stwierdzamy jednak, że żadne takie prawa nie są nam znane.
 • Użytkownik zobowiązuje się zwolnić nas od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z lub związanych z wykorzystaniem motywów Niterra, wykraczających poza zakres niniejszej licencji.
 • Niterra EMEA GmbH może w każdej chwili cofnąć licencję w formie pisemnej. W takim przypadku, po otrzymaniu powiadomienia o cofnięciu, użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania korzystania z motywów Niterra oraz do usunięcia motywów Niterra ze swojej strony internetowej i/lub innej przestrzeni reklamowej.
 • Niniejsza umowa podlega prawu niemieckiemu. Sądem właściwym jest Sąd Okręgowy w Düsseldorfie.

 

Contact