spanner Parça Bulucu
chevron-down

SlashesTİCARİ MÜŞTERİLERE SATIŞ VE TEDARİKLE İLGİLİ GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLAR

I. Genel

 1. NGK Spark Plug Europe GmbH (bundan sonra "NGK" olarak anılacaktır) Satış ve Tedarik Şartları ve Koşulları ticari Müşterileriyle olan sözleşmelerinin temel bir parçasıdır. Bu İş Genel Şartları ve Koşulları NGK'nın müşterileriyle olan tüm iş ilişkileri için geçerlidir. İş genel şart ve koşulları sadece müşterinin bir girişimci, kamu hukukuna tabi tüzel kişi veya kamu hukukuna tabi özel fon olması durumunda geçerlidir.
 2. Bu İş Şart ve Koşulları münhasıran uygulanır; NGK geçerli olduğunu açıkça kabul etmedikçe bu İş Şart ve Koşullarıyla çelişen veya farklılık gösteren müşteriye ait şart ve koşulları kabul etmez. Bu İş Genel Şart ve Koşulları, NGK müşteriye ait olan ve bu İş Şart ve Koşullarıyla çelişen veya farklılık gösteren şart ve koşulların farkında olsa dahi, NGK'nın teslimatı koşulsuz olarak gerçekleştirmesi durumunda da geçerlidir.
 3. Sözleşme akdinden sonra müşteri tarafından NGK'ya yapılacak yasal beyanların ve bildirimlerin (ör. son teslim tarihlerinin belirlenmesi, arızaların bildirilmesi, iptal veya indirim beyanı) geçerlilik kazanması için yazılı olarak gönderilmesi gerekir.

II.Sözleşme akdi

 1. NGK'nın teklifleri değişikliklere tabidir ve bağlayıcı değildir. Bu husus, NGK'nın müşteriye kataloglar, teknik dokümanlar, diğer ürün açıklamaları veya dokümanlar sunduğu zaman da geçerlidir. Teknik açıklamalar veya DIN ya da benzeri standartlara yapılan referanslar, bu durum NGK tarafından açıkça garanti edilmediği sürece bir garanti oluşturmaz.
 2. Ürünlerin müşteri tarafından sipariş edilmesi bağlayıcı bir sözleşme teklifi olarak kabul edilir. Teslimat sözleşmesi en geç malların sevkiyatı sırasında ve sadece siparişin yazılı onayı ile akdedilir. Uzaktan veri aktarımı da yazılı olması için yeterlidir.

Ill. Fiyatlar

 1. Aksini açıkça belirten bir sözleşme olmadığı takdirde, fiyatlar NGK teslimidir, ambalaj dahildir ve navlun masrafları hariçtir.
 2. Teslimat süresi dört ayı geçecek olursa, NGK anlaşılan fiyatı yükseltme hakkını saklı tutar. Bu artış bizim masraflarımızın artışı kadardır (örn. ham malzemelerde, bordro masraflarında, gümrük ve tekel masraflarında, vergilerde, vb. olan artışlar). Fiyat artışı %5 oranını geçerse Müşterinin fiyat artışı bildirimini aldıktan sonraki bir hafta içinde yazılı bildirimde bulunarak sözleşmeden çekilme hakkı vardır.
 3. Teslimli satın alma durumunda (Bölüm V), müşteri depoda teslim olarak nakliye ücretlerini ve müşterinin talep ettiği nakliye sigortası ücretlerini karşılayacaktır. Her türlü gümrük harçları, rüsumlar, ücretler, vergiler ve diğer kamu masrafları müşteriye aittir.
 4. Aksi bir anlaşma olmadığı sürece, üzerinde anlaşılan satın alma fiyatı faturalamayı izleyen 30 takvim gününe kadar ödenecektir. Her türlü ödeme şeklinde, ödemenin alındığı tarih olarak müşterinin borçlu olduğu miktarı NGK'nin harcayabildiği tarih kabul edilecektir.
 5. Madde 4'te belirtilen ödeme süresinin geçmesinden sonra müşteri temerrüde düşmüş kabul edilecektir. Gecikme dönemi süresince satın alma fiyatına geçerli olan kanuni temerrüt faiz oranı uygulanacaktır. NGK gecikme için daha fazla zarar bedeli öne sürme hakkını saklı tutar.
 6. Müşterinin mahsup etme veya elinde tutma hakkı sadece talebinin yasal olarak tesis edildiği veya ihtilafsız olduğu tutara kadar geçerlidir. Teslimattaki kusurlar durumunda, müşterinin karşı talepleri değişmeden kalacaktır.

IV. Kredi İtibarının Düşmesi

 1. Sözleşme imzalandıktan sonra NGK, Müşterinin kredi itibarına zarar getirebilecek durumlar hakkında bilgi sahibi olursa, NGK'nın müşteriden ödeme için çekler alınmış olsa bile derhal ödeme talep etme hakkı vardır. Ayrıca yukarıda belirtilen durumlar nedeniyle, NGK'nın bekleyen siparişleri sadece ön ödeme veya güvence sağlanması karşılığında işleme alma ve bir ek süre sonrasında ödeme riski bulunan sözleşmelerden geri çekilme veya zararlar için tazminat talebinde bulunma hakkı vardır.

V. Teslimat

 1. NGK'nın kendi hatası olarak atfedilemeyecek nedenlerden dolayı bir teslim tarihine uyması engellenirse, NGK'nın ürünleri hava yolu navlunuyla göndermesi veya temin etmesi zorunlu değildir.
 2. İfa konusundaki engeller sürekli tekrarlanıyorsa, tarafların her ikisinin de sözleşmedeki henüz gerçekleşmeyen bölümden çekilme hakkı vardır. Sözleşmenin henüz gerçekleşmeyen bölümünün feshedilmesi, bu bekleme süresinin, tarafların herhangi biri için makul olmadığı durumlar haricinde, ifa engelinin ortaya çıkmasından sonraki dört hafta geçmeden beyan edilemez.
 3. Talep üzerine sipariş konusunda anlaşma yapıldıysa, siparişler NGK'ya zamanında gönderilmeli ve aksi bir anlaşma yoksa yaklaşık olarak eşit aylık miktarlarda yapılmalıdır. Siparişler zamanında verilmezse , NGK sonuç getirmeyen bir bekleme süresinin ardından ürünleri teslim etme veya sözleşmenin kalan kısmından çekilerek zararlarının tazmin edilmesini isteme hakkına sahiptir.
 4. Müşteri açısından makul olduğu sürece kısmi teslimatlara izin verilir.
 5. Eğer NGK, Müşterinin talebi üzerine malları gümrük masrafı ödemeden ihraç ederse gümrük makamlarının NGK aleyhine yapacakları her türlü ek talepten Müşteri sorumlu olacaktır.
 6. Dahası, NGK´nın teslimat veya ifa konusundaki mecburiyetine uyumu, müşterinin mecburiyetini zamanında ve doğru şekilde yerine getirmesine bağlıdır. Sözleşmenin ödemezlik def'i saklıdır.

VI. İfa Şartları/Riskin Geçişi

 1. Bununla birlikte, teslimat satın alınması durumunda malların nakliye aracısına, taşıyıcıya veya teslimatı gerçekleştirmek için belirlenmiş herhangi bir kişi veya kuruma devir tesliminden itibaren malların kaza sonucu kaybolması ve kaza sonucu hasara uğraması riskleri ve ayrıca gecikme riski müşteriye geçer. Alıcı temerrüde düşmüş durumdaysa devir teslim gerçekleşmiş sayılır. Teslimat depoda teslim olarak yapılıyorsa, NGK'nın müşteriye malların teslim alınabileceğini bildirdiği andan itibaren bu risk müşteriye geçer.
 2. Aksi yönde açık bir anlaşma yapılmadığı sürece ambalaj ve nakliye yöntemi NGK'nın karar verme yetkisindedir.

VII. Mülkiyetin Elde Tutulması

 1. NGK ilgili satın alma sözleşmelerinden ve mevcut iş ilişkisinden dolayı ortaya çıkan ve ileride ortaya çıkabilecek tüm taleplerin tam olarak ödenmesine kadar malların mülkiyetini elinde tutar (bundan sonra "garantili talepler" olarak anılacaktır).
 2. Mülkiyeti elde tutulan mallar, garantili talepler tam olarak ödenmedikçe üçüncü taraflara rehin verilemez ve teminat olarak gösterilemez. Müşteri, NGK'nın mallarına üçüncü tarafların erişmesi durumunda ve ne düzeyde eriştiği konusunda derhal yazılı olarak NGK'ya bilgi vermek zorundadır.
 3. Müşteri, mülkiyeti elde tutulan malları işin doğal akışı içinde satma ve/veya işleme hakkına sahiptir. Bu durumda, ek olarak aşağıdaki hükümler uygulanır:
  1. Mülkiyetin elde tutulması, NGK'nın üreticisi olduğu ürünlerin tam değerleriyle işlenmesi, karıştırılması veya bir araya getirilmesi durumunda bu ürünleri kapsayacak şekilde genişler. Üçüncü taraflara ait mallar ile işleme, karıştırma veya bir araya getirme durumunda NGK, işlenen, karıştırılan veya bir araya getirilen malların fatura değerleriyle orantılı olarak ortak mülkiyet hakkına sahip olur. Diğer tüm durumlarda, ortaya çıkan ürün için, mülkiyeti elde tutulan malların teslimatı açısından aynı husus geçerli olacaktır.
  2. Malların veya ürünün satışından ortaya çıkan ve üçüncü taraflara karşı olan talepler tam olarak veya önceki paragrafa uygun şekilde NGK'nın olası ortak mülkiyet hissesi tutarında teminat olarak müşteri tarafından NGK'ya devredilecektir. NGK devir işlemini kabul eder.
  3. Müşteri, NGK'ya olan yükümlülüklerini gereğince yerine getirdiği sürece alacakları kendi adına tahsil edebilir. Müşteri, NGK'ya olan ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiği, ödemelerinde gecikmeye düşmediği, adli tasfiye dilekçesi verilmediği ve müşterinin ödeme imkanları konusunda herhangi bir yetersizlik olmadığı sürece NGK, alacakları tahsil etmez. Ancak böyle bir durumda NGK'nın müşteriden, atanmış alacakları ve bu alacakların borçlularını NGK'ya ifşa etmesini, NGK'ya tahsilatla ilgili gereken tüm bilgileri sağlamasını, ilgili dokümanları kendisine devretmesini ve atamanın borçlularını (üçüncü tarafları) bilgilendirmesini talep etme hakkı vardır.
  4. Teminatların paraya çevrilebilen bölümü NGK´nın alacaklarını %10'dan daha fazla oranda aşıyorsa NGK müşterinin talebine göre teminatlarda serbest bırakma yapacaktır. Serbest bırakılacak teminatların seçim sorumluluğu NGK'ya aittir.
 4. Müşteri, NGK'nın mülkiyetinde olan cisimlerin emniyetli ve uygun şekilde korunmasını sağlayacak ve bunları masrafı kendisine ait olmak üzere hırsızlık, yangın ve diğer mal zararlarına karşı sigorta ettirecektir.
 5. Yabancı bir varış ülkesinde mülkiyetin elde tutulması geçerli değilse veya hedeflenen ölçüde etkili değilse Müşteri, talep üzerine, etkisi mülkiyetin elde tutulmasına olabildiğince yakın olacak teminatların temini konusunda iş birliği yapacaktır.

VIII. Müşterinin garanti talepleri

 1. Aşağıdaki konular için farklı hükümler belirtilmediği sürece malzeme kusurları ve mülkiyet kusurları konularında müşterinin hakları için ilgili yasal hükümler uygulanır:
 2. Müşterinin kusurlarla ilgili talepleri, müşterinin kusurları kontrol etme ve bildirme konusundaki yasal görevlerini (§§ 377,381 HGB) yerine getirmiş olması ön şartına bağlıdır. Bir kusur kontrol sırasında veya daha sonra ortaya çıkacak olursa vakit kaybetmeden NGK'ya bildirimde bulunulmalıdır. Bildirimin iki hafta içinde yapılması, derhal yapıldığı anlamına gelir ve bildirimin süresinde gönderilmesi, bu son tarihe uygunluk açısından yeterlidir. Kusurları kontrol etme ve bildirme konusundaki bu zorunluluktan bağımsız olarak müşteri, açıkça görülen kusurlar konusunda da (yanlış ve eksik teslimat dahil) iki hafta içinde bildirimde bulunmak zorundadır ve bildirimin süresinde gönderilmesi, bu son tarihe uygunluk açısından yeterlidir. Müşterinin kusurları uygun şekilde kontrol etmemesi ve/veya bildirmemesi durumunda NGK´nın gizli kusurlar konusundaki yükümlülüğü ortadan kalkacaktır.
 3. Teslim edilen mallar kusurluysa, NGK en başta müteakip uygulamaya müdahale etmeyi seçerek kusurları düzeltme (kusurların düzeltilmesi) veya kusurlarından arındırılmış mallar tedarik etme (teslimat değişimi) arasında tercih yapabilir. NGK´nın yasal koşullara uygun olarak müteakip uygulamayı reddetme hakkı değişmeden kalacaktır.
 4. NGK müteakip uygulamayı, müşterinin gereken satın alma fiyatını ödeme durumuna bağlı olarak alacaklı hale getirebilir. Bununla birlikte müşteri, satın alma fiyatının kusurla orantılı bir bölümünü elinde tutabilir.
 5.  Müşteri, NGK'nın alacağı olan müteakip uygulama için, özellikle de reddedilen malların kontrol amacıyla devir teslimi için gereken süreyi ve fırsatı verecektir. Teslimat değişimi durumunda, Müşteri kusurlu malları yasal hükümlere uygun olarak NGK'ya geri gönderecektir. En başta NGK'nın kurulum yapma zorunluluğu yoksa, müteakip uygulama kusurlu ürünün çıkarılmasını ve yeniden kurulumunu içermeyecektir.
 6.  Eğer gerçekten bir kusur varsa NGK denetim ve müteakip uygulama için gereken, özellikle de nakliye, ulaşım, iş gücü ve malzeme masrafları ( sökme ve kurulum masrafları hariçtir) gibi harcamaları üstlenecektir. Bununla birlikte, müşterinin kusurların düzeltilmesi talebinin haksız olduğu ortaya çıkarsa NGK masrafların telafi edilmesini talep edebilir.
 7. Yasal hükümlerin aksine, malzeme kusurları ve mülkiyet kusurları nedeniyle ortaya çıkan hak talepleri için genel zaman aşımı süresi teslimatı izleyen bir yıllık süredir.
 8. Müşterinin zararlar veya sonuç getirmeyen harcamalar için yapacağı tazminat talepleri sadece Bölüm X çerçevesinde olduğu durumda geçerli olacak, aksi halde kapsam dışı tutulacaktır.

IX. Ürün Sorumluluğu

 1. Bir zarar durumunda alıcının belirlenebilmesi açısından, mümkün ve makul olduğu hallerde müşterinin yeniden satış yaptığında kayıt tutması istenir. Müşteri, bu tür bir dokümantasyon kendi müşterisi için mümkün ve makul olduğu takdirde onlardan da aynı yönde davranma taahhüdü alacaktır.
 2. Müşteri, NGK'yı ürün sorumluluğu konusunda savunmak üzere tüm makul yöntemlerle destekleyecektir.
 3. Müşteri ürünlerle ilgili her türlü talepler veya diğer alışılmadık durumlar konusunda NGK'ya derhal bildirimde bulunacaktır.

X. Sorumluluk

 1. Aşağıdaki hükümler de dahil olmak üzere işle ilgili bu şartlar ve koşullardan hiçbir şey ortaya çıkmazsa, NGK sözleşme gereği olan ve sözleşme gereği olmadığı halde yasal hükümlerin gerektirdiği yükümlülüklerinin ihlali durumunda sorumlu olacaktır.
 2. NGK kötü niyet ve ağır ihmal durumlarında, yasal dayanaklardan bağımsız olarak zararlardan sorumludur. Olağan ihmaller durumunda NGK sadece aşağıda sayılanlardan dolayı sorumludur
  1. yaşama, uzuvlara veya sağlığa gelecek zararlar,
  2. sözleşme kapsamındaki temel bir yükümlülüğün ihlali nedeniyle ortaya çıkan zararlar (yükümlülük: yerine getirilmesi, en başta sözleşmenin düzgün yürütülmesini mümkün kılan ve uyulması, sözleşme ortağının normal olarak kendini bağladığı ve güvendiği icraattır); ancak bu durumda NGK'nın sorumluluğu öngörülebilen ve tipik olarak ortaya çıkan zararın tazminiyle sınırlıdır.
 3. Bölüm 2'den kaynaklanan sorumluluğun sınırlaması, NGK'nın hileli olarak bir kusuru gizlemesi veya ürünlerin kalitesi konusunda garanti taahhüt etmesi durumunda geçerli değildir.

XI. Fikri Mülkiyet Hakları

NGK tüm resimler, çizimler, teknik açıklamalar, çalıştırma talimatları ve diğer dokümanlar üzerinde mülkiyet haklarına ve telif hakkına sahiptir.  Bu bilgiler NGK'nın açık ve yazılı onayı olmadan üçüncü taraflara sunulamaz.

XII. Uygulanabilir hukuk, İfa yeri, Uzatma

 1. NGK ile Müşteri arasındaki bu iş ilişkilerinde ve yasal ilişkilerde Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine ilişkin BM Antlaşması dahil olmak üzere Almanya Federal Cumhuriyeti hukuku geçerli olacaktır. Alman hukuku lehine seçim yapılması kabul edilmiyorsa veya hükümsüz ise, Bölüm VII'deki mülkiyetin elde tutulmasına ait ön şartlar ve yürürlük, malların depolandığı yerde geçerli olan hukuka tabidir.
 2.  İfa yeri Ratingen'dir
 3. Müşteri, Alman Ticaret Kanunu (Handelsgesetzbuch) içinde açıklanan anlamıyla bir satıcı, kamu hukukuna tabi tüzel kişi veya kamu hukukuna tabi özel fon ise doğrudan veya dolaylı olarak sözleşme ilişkilerinden doğan, uluslararası olanlar dahil tüm anlaşmazlıklarda yetkili özel yargı yeri NGK´nın kayıtlı ofisinin bulunduğu Ratingen'dir. Bununla birlikte, NGK müşterinin genel yargı yerinde de yasal takip başlatmaya yetkilidir.

Ratingen, 2018                                                                  

NGK Spark Plug Europe GmbH