spanner Instrument de găsire piese
chevron-down

SlashesCLAUZE ŞI CONDIŢII GENERALE DE VÂNZARE ŞI FURNIZARE CĂTRE CLIENŢII COMERCIALI

I. Informaţii generale

 1. Prezentele Clauze şi condiţii de vânzare şi furnizare pentru NGK Spark Plug Europe GmbH (denumită în cele ce urmează „NGK”) reprezintă o parte integrantă din contractele încheiate cu Clienţii săi comerciali. Prezentele Clauze şi condiţii generale de afaceri se aplică tuturor relaţiilor de afaceri ale NGK cu clienţii săi. Clauzele şi condiţiile de afaceri se aplică numai în cazul în care clientul este antreprenor, o entitate juridică de drept public sau un fond special de drept public.
 2. Prezentele Clauze şi condiţii de afaceri se aplică în mod exclusiv; NGK nu acceptă clauze şi condiţii formulate de client care vin în contradicţie cu prezentele Clauze şi condiţii de afaceri sau se abat de la acestea, exceptând cazul în care NGK şi-a exprimat în mod expres acordul cu privire la valabilitatea acestora. Prezentele Clauze şi condiţii generale de afaceri se aplică şi în situaţia în care NGK execută livrarea către client fără rezerve, chiar dacă NGK este în cunoştinţă de cauză cu privire la clauzele şi condiţiile clientului care intră în conflict cu prezentele Clauze şi condiţii generale de afaceri sau se abat de la acestea.
 3. Declaraţiile şi notificările relevante din punct de vedere juridic care trebuie trimise de client la NGK după încheierea contractului (de ex. stabilirea de termene-limită, notificare privind defecte, declaraţie de retragere sau reducere) trebuie efectuate în scris pentru a intra în vigoare.

II. Încheierea contractului

 1. Ofertele NGK pot fi modificate şi nu au caracter obligatoriu. Acest lucru se aplică şi în situaţia în care NGK i-a furnizat clientului cataloage, documentaţie tehnică, alte descrieri sau documente ale produselor. Descrierile tehnice sau referirile la DIN sau la standarde asemănătoare nu constituie o garanţie, exceptând cazul în care acest lucru a fost garantat în mod expres de NGK.
 2. Comandarea unor produse de către client este considerată o ofertă de contract cu caracter obligatoriu. Un contract de livrare va fi încheiat numai după confirmarea în scris a comenzii sau cel târziu după expedierea produselor. Transmiterea prin transmisia datelor la distanţă este suficientă în scris.

Ill. Preţuri

 1. Exceptând cazul în care s-a convenit în mod expres contrariul, preţurile sunt stabilite franco fabrică NGK incluzând ambalarea, fără costurile de transport.
 2. Dacă termenul de livrare depăşeşte patru luni, NGK îşi rezervă dreptul de a majora preţul convenit în măsura în care cresc costurile noastre (de ex. creşterea costului materiei prime, a costurilor salariale, a taxelor vamale şi a accizelor, a impozitelor etc.). Dacă majorarea preţului depăşeşte 5%, Clientul are dreptul să se retragă din contract trimiţând un aviz în scris în cel mult o săptămână de la primirea notificării despre majorarea preţului.
 3. În cazul achiziţionării unor servicii de livrare (Secţiunea V), clientul va suporta costurile de transport franco depozit şi costurile poliţei de asigurare pentru transport solicitate de client. Orice taxe vamale, tarife, impozite şi alte cheltuieli publice vor fi suportate de client.
 4. Exceptând cazul în care s-a convenit altfel, preţul de achiziţie va deveni scadent şi plătibil în < 30 de zile calendaristice de la data facturării. În cazul tuturor mijloacelor de plată, data la care NGK poate dispune de suma datorată de client va fi considerată data primirii plăţii.
 5. La expirarea termenului de plată specificat la punctul 4, clientul va fi considerat pus în întârziere. Preţul de achiziţie va fi majorat cu dobânzi în perioada de întârziere, calculate la nivelul dobânzii legale de întârziere. NGK îşi rezervă dreptul de a solicita şi alte despăgubiri pentru întârziere.
 6. Clientul va avea dreptul la compensaţie sau reţinere în măsura în care revendicarea sa este stabilită legal sau nu este contestată. În cazul unor defecte la livrare, cererile reconvenţionale ale clientului nu sunt afectate.

IV. Bonitate redusă

 1. În cazul în care, după încheierea unui contract, NGK ia cunoştinţă de situaţii care ar putea prejudicia bonitatea Clientului, NGK are dreptul să solicite efectuarea imediată a plăţii, chiar dacă cecurile fuseseră deja primite pentru plată. Mai mult decât atât, din cauza situaţiilor sus-menţionate, NGK are dreptul să execute ordine în aşteptare numai împotriva plăţilor anticipate sau depunerii unei garanţii, iar după o perioadă de graţie să se retragă din contracte cu plăţi periclitate sau să solicite compensaţii pentru daune.

V. Livrare

 1. În cazul în care NGK, din motive care nu îi pot fi imputate, este împiedicată să respecte o dată de livrare, NGK nu are obligaţia de a expedia/trimite produsele prin transport aerian.
 2. În cazul în care obstrucţionarea executării continuă în repetate rânduri, ambele părţi au dreptul să se retragă din partea de contract care nu a fost încă îndeplinită. Rezilierea părţii neîndeplinite a contractului nu poate fi declarată decât după patru săptămâni de la apariţia obstrucţionării, exceptând cazul în care această perioadă de aşteptare este nerezonabilă pentru oricare dintre părţi.
 3. În cazul în care sunt convenite comenzi la cerere, trebuie adresate NGK în timp util cereri de comandă deschisă şi, în cazul în care nu s-a convenit contrariul, la cantităţi lunare aproximativ egale. În cazul în care cererile de comandă deschisă nu sunt adresate în timp util, NGK are dreptul, după expirarea unei perioade de graţie fără rezultat, să livreze produsele sau să se retragă din partea neîndeplinită a contractului şi să solicite compensaţii pentru daune.
 4. Livrările parţiale sunt permise în măsura în care Clientul consideră de cuviinţă acest lucru.
 5. În cazul în care NGK, la solicitarea Clientului, exportă produse fără a plăti taxe vamale şi accize, Clientul va răspunde pentru eventualele cereri formulate de biroul vamal şi pentru accize împotriva NGK
 6. Mai mult decât atât, respectarea de către NGK a obligaţiei de livrare sau executare este condiţionată de îndeplinirea corespunzătoare şi la timp a obligaţiilor clientului. Măsura de apărare ce constă în neexecutarea contractului rămâne rezervată.

VI. Clauze de executare/Transferul riscurilor

 1. Totuşi, în cazul achiziţionării unor servicii de livrare, riscul de pierdere accidentală şi de deteriorare accidentală a produselor, precum şi riscul de întârziere va fi transferat clientului, imediat ce produsele sunt predate comisionarului de transport, transportatorului sau oricărei alte persoane sau instituţii desemnate să efectueze livrarea. În cazul în care clientul întârzie cu recepţia se va considera că predarea a avut loc. În cazul unei livrări franco depozit, acest risc este transferat clientului în momentul în care NGK informează clientul că este posibil ca produsele să fie aduse.
 2. În cazul în care nu s-a convenit în mod explicit contrariul, ambalarea şi mijlocul de transport rămân la latitudinea NGK.

VII. Rezerva proprietăţii

 1. NGK îşi rezervă dreptul de proprietate asupra produselor până la achitarea integrală a tuturor creanţelor curente şi viitoare care decurg din contractele de cumpărare respective şi din relaţia de afaceri curentă (denumite în cele ce urmează „creanţe garantate”).
 2. Produsele care fac obiectul unei rezerve a proprietăţii nu pot fi folosite ca gaj pentru terţi şi nici utilizate ca garanţie reală mobiliară înainte de achitarea integrală a creanţelor garantate. Clientul trebuie să informeze imediat în scris NGK dacă şi în ce măsură părţi terţe au acces la bunurile NGK.
 3. Clientul are dreptul să revândă şi/sau să prelucreze bunurile supuse unei rezerve a proprietăţii în cursul normal al activităţii. În acest caz, se vor aplica în plus următoarele dispoziţii:
  1. Rezerva proprietăţii se extinde la produsele create prin prelucrarea, amestecarea sau combinarea bunurilor NGK la valoarea lor completă, în condiţiile în care NGK este considerat producătorul. În cazul prelucrării, amestecării sau combinării cu bunuri ale unor terţi, NGK obţine coproprietate în raport cu valorile facturate ale bunurilor prelucrate, amestecate sau combinate. În toate celelalte privinţe, aceeaşi dispoziţie se aplică produsului rezultat ca şi bunurilor livrate sub rezerva proprietăţii.
  2. Creanţele împotriva unor părţi terţe care rezultă din revânzarea bunurilor sau produselor vor fi atribuite NGK de către client integral sau la valoarea posibilei cote de coproprietate a NGK în conformitate cu paragraful precedent ca garanţie. NGK acceptă această atribuire.
  3. Clientul are permisiunea de a colecta creanţe în nume propriu atât timp cât îşi îndeplineşte în mod corespunzător toate obligaţiile faţă de NGK. NGK nu va colecta creanţa atât timp cât clientul îşi îndeplineşte obligaţiile de plată faţă de NGK, nu este restanţier la plată, nu a fost depusă nicio cerere pentru deschiderea procedurii de insolvenţă şi nu există nicio altă deficienţă în capacitatea sa de plată. Totuşi, în această situaţie, NGK are dreptul de a solicita clientului să dezvăluie NGK creanţele atribuite şi debitorii, să furnizeze NGK toate informaţiile necesare pentru colectare, să predea documentele asociate şi să înştiinţeze debitorii (terţi) cu privire la atribuire.
  4. Dacă valoarea realizabilă a garanţiilor depăşeşte creanţele NGK cu mai mult de 10%, NGK va elibera garanţii la solicitarea clientului. NGK răspunde de selectarea garanţiilor care vor fi eliberate.
 4. Clientul trebuie să garanteze păstrarea corespunzătoare şi în condiţii de siguranţă a obiectelor pentru care NGK deţine dreptul de proprietate şi trebuie să asigure pe proprie cheltuială aceste obiecte împotriva furtului, incendiului şi altor daune materiale.
 5. Dacă se află într-o ţară de destinaţie străină, rezerva proprietăţii este ineficientă sau nu este eficientă în măsura prevăzută, Clientul trebuie, la cerere, să colaboreze la furnizarea de garanţii a căror eficienţă să se apropie cât mai mult posibil de o astfel de rezervă a proprietăţii.

VIII. Cererile de garanţie ale clientului

 1. În cazul unor defecte ale materialelor şi unor vicii ale titlului de proprietate, se aplică dispoziţiile legale pentru drepturile clientului, dacă nu este prevăzut altfel în cele de mai jos:
 2. Când clientul depune o cerere de garanţie se presupune că a respectat obligaţiile legale privind verificarea şi notificarea cu privire la defecte (§§ 377,381 HGB). Dacă un defect devine evident în timpul examinării sau mai târziu, NGK trebuie informat fără întârziere în scris. Notificarea este considerată imediată dacă este făcută în cel mult două săptămâni, expedierea la timp a notificării fiind suficientă pentru a respecta termenul-limită. Făcând abstracţie de această obligaţie de verificare şi notificare cu privire la defecte, clientul trebuie să informeze NGK în scris cu privire la defectele evidente (inclusiv livrările greşite şi incomplete) în cel mult două săptămâni de la data livrării, expedierea la timp a notificării fiind suficientă pentru a respecta termenul-limită. În cazul în care clientul nu verifică şi/sau nu raportează defectele în mod corespunzător, NGK este exonerată de răspundere pentru defectul nedezvăluit.
 3. Dacă produsele livrate prezintă defecte, NGK poate alege iniţial dacă să întreprindă o acţiune suplimentară, adică să remedieze defectul (remedierea defectului) sau să livreze produse fără defecte (livrare de înlocuire). În conformitate cu condiţiile legale, dreptul NGK de a refuza să întreprindă o acţiune suplimentară rămâne neafectat.
 4. NGK are dreptul să condiţioneze faptul de a întreprinde o acţiune suplimentară cuvenită de achitarea de către client a preţului de achiziţie corespunzător. Totuşi, clientul are dreptul să reţină o parte rezonabilă din preţul de achiziţie proporţională cu defectul.
 5. Clientul va acorda NGK timpul şi ocazia necesare pentru a întreprinde o acţiune suplimentară cuvenită pentru NGK, în special predarea bunurilor respinse în scopuri de verificare. În cazul unei livrări de înlocuire, Clientul va returna produsele defecte la NGK în conformitate cu dispoziţiile legale. Acţiunile suplimentare nu vor include nici eliminarea articolului defect, nici reinstalarea lui dacă NGK nu a avut iniţial obligaţia instalării lui.
 6. NGK va suporta cheltuielile necesare pentru verificare şi pentru acţiunile suplimentare, în special costurile de transport, călătorie, mână de lucru şi materiale (dar nu: costurile de demontare şi instalare) dacă există, într-adevăr, un defect. În cazul în care o cerere de remediere a defectelor formulată de client se dovedeşte nejustificată, NGK poate solicita rambursarea costurilor.
 7. Contrar dispoziţiilor legale, perioada de prescripţie generală pentru cererile formulate în urma unor defecte ale materialelor şi vicii ale titlului de proprietate este de un an de la livrare.
 8. Cererile clientului pentru acordarea de despăgubiri sau pentru rambursarea cheltuielilor inutile se vor face numai în conformitate cu Secţiunea X, în caz contrar fiind excluse.

IX. Răspunderea pentru produse

 1. Dacă este posibil şi rezonabil, Clientului i se va solicita să ţină evidenţe privind revânzarea pentru a putea identifica cumpărătorul în caz de daune. Clientul are obligaţia de a impune obligaţii corespunzătoare clienţilor săi atât timp cât acest fel de documentare este posibilă, iar clienţii consideră de cuviinţă acest lucru.
 2. Clientul va susţine NGK în orice mod rezonabil apărând NGK împotriva răspunderii pentru produse.
 3. Clientul va anunţa NGK cu promptitudine cu privire la orice cereri sau alte situaţii neobişnuite în legătură cu produsele.

X. Răspundere

 1. În măsura în care nu derivă nimic altceva din prezentele clauze şi condiţii de afaceri, inclusiv următoarele dispoziţii, NGK va răspunde pentru încălcarea obligaţiilor contractuale şi necontractuale în conformitate cu dispoziţiile legale relevante.
 2. NGK va răspunde pentru daune - indiferent de temeiurile legale - în caz de intenţie şi neglijenţă gravă. În caz de neglijenţă obişnuită, NGK va răspunde numai pentru
  1. daunele care rezultă din situaţii care pun în pericol viaţa, integritatea corporală sau sănătatea;
  2. daune care rezultă din încălcarea unei obligaţii contractuale esenţiale (obligaţie a cărei îndeplinire în primul rând face posibilă executarea corespunzătoare a contractului şi pe a cărei respectare se bazează cu regularitate şi poate avea încredere partenerul contractual); în acest caz însă, răspunderea NGK va fi limitată la compensaţii pentru daunele previzibile, care au loc de obicei.
 3. Limitările răspunderii care rezultă din Secţiunea 2 nu se aplică dacă NGK ascunde în mod fraudulos un defect sau îşi asumă o garanţie pentru calitatea produselor.

XI. Drepturi de proprietate intelectuală

NGK păstrează drepturile de proprietate şi dreptul de autor pentru toate ilustraţiile, desenele, descrierile tehnice, instrucţiunile de utilizare, calculele şi alte documente.  Aceste informaţii nu pot fi puse la dispoziţia terţilor fără acordul expres în scris din partea NGK.

XII. Legislaţie aplicabilă, loc de executare, prorogare

 1. Legislaţia Republicii Federale Germania, inclusiv Convenţia ONU asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri, se aplică la aceste relaţii de afaceri şi la toate relaţiile juridice dintre NGK şi Client. Condiţiile prealabile şi efectele rezervei proprietăţii în conformitate cu Secţiunea VII sunt supuse legislaţiei la locaţia corespunzătoare de depozitare a bunurilor, în măsura în care alegerea în favoarea legislaţiei germane este inadmisibilă sau ineficientă.
 2. Locul de executare este Ratingen
 3. În cazul în care clientul este un comerciant în sensul Codului comercial german (Handelsgesetzbuch), o entitate juridică de drept public sau un fond special de drept public, instanţa competentă exclusivă - inclusiv internaţională - pentru toate conflictele care apar direct sau indirect din relaţiile contractuale este cea de la sediul NGK din Ratingen. Cu toate acestea, NGK va fi în măsură să instituie o acţiune în justiţie şi la instanţa generală competentă a clientului.

Ratingen, 2018           

NGK Spark Plug Europe GmbH