spanner Wyszukiwarka produktów
chevron-down

SlashesOGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW DLA KLIENTÓW KOMERCYJNYCH

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Warunki sprzedaży i dostaw firmy NGK Spark Plug Europe GmbH (dalej „NGK”) stanowią integralną część umów podpisywanych z jej klientami komercyjnymi. Ogólne warunki handlowe odnoszą się do wszystkich relacji firmy NGK z jej klientami. Warunki handlowe mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do klientów posiadających status przedsiębiorcy, podmiotu prawnego podlegającego prawu publicznemu lub funduszu specjalnego podlegającego prawu publicznemu.
 2. Niniejsze warunki handlowe mają zastosowanie wyłączne, a firma NGK nie wyraża zgody na żadne warunki klienta, sprzeczne lub odbiegające od niniejszych warunków handlowych, o ile zgoda taka nie zostanie wyrażona przez firmę NGK w sposób jawny. Niniejsze warunki handlowe mają również zastosowanie w sytuacji, gdy firma NGK realizuje dostawę na rzecz klienta bez formułowania zastrzeżeń i nawet gdy firma NGK jest świadoma istnienia sprzecznych lub odbiegających warunków klienta, które nie są zgodne z Ogólnymi warunkami handlowymi.
 3. Istotne prawnie oświadczenia i powiadomienia, które klient będzie składał po zawarciu umowy (np. wyznaczanie terminów realizacji, powiadamianie o wadach, oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub obniżenie ceny), dla swojej ważności wymagają formy pisemnej.

II. Zawarcie umowy

 1. Oferta NGK ma niewiążący charakter i może ulec zmianie. Dotyczy to również sytuacji, w których NGK dostarczyło klientowi katalogi, dokumentację techniczną, inne dokumenty lub opisy produktów. Opisy techniczne i odniesienia do DIN lub innych podobnych norm nie stanowią gwarancji, o ile NGK nie udzieliło takiej gwarancji w sposób jawny.
 2. Zamówienie towarów przez klienta jest traktowane jako wiążąca oferta zawarcia transakcji. Umowa o dostawę będzie zawarta dopiero po pisemnym potwierdzeniu zamówienia, najpóźniej w chwili wysyłki towarów. W przypadku formy pisemnej przekazanie informacji za pomocą środków zdalnego przesyłu danych będzie uznawane za wystarczające.

Ill. Ceny

 1. O ile w sposób jawny nie uzgodniono inaczej, ceny ustalane są przy założeniu odbioru z zakładu NGK, obejmują one pakowanie, jednak nie obejmują kosztów transportu.
 2. Jeśli czas dostawy przekracza cztery miesiące, NGK zastrzega sobie prawo do podniesienia uzgodnionej ceny proporcjonalnie do wzrostu kosztów (np.wzrostu kosztu surowców, wynagrodzeń, ceł i akcyzy, podatków itd.). Jeśli wzrost ceny przekracza 5%, klient ma prawo odstąpić od umowy, składając pisemne wypowiedzenie w terminie jednego tygodnia od chwili otrzymania powiadomienia o podniesieniu ceny.
 3. W przypadku wykupienia dostawy (Część V) klient ponosić będzie koszt transportu z magazynu producenta oraz koszty wybranej przez klienta polisy ubezpieczenia transportu. Klient ponosić będzie również koszt wszelkich ceł, opłat, podatków i innych danin publicznych.
 4. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, uzgodniona cena zakupu stanie się należna i płatna w ciągu maksymalnie 30 dni kalendarzowych od chwili wystawienia faktury. W przypadku każdej metody płatności za datę otrzymania zapłaty uznawać się będzie dzień, w którym NGK będzie mogło dysponować kwotą należną do zapłaty przez klienta.
 5. Po upływie terminu zapłaty, o którym mowa w punkcie 4, klient zostanie uznany winnym zwłoki w zapłacie. Do ceny zakupu dolicza się odsetki za cały okres zwłoki w standardowej wysokości przewidzianej ustawą. NGK zastrzega sobie prawo do dochodzenia dodatkowych odszkodowań za zwłokę.
 6. Klient będzie miał prawo do zatrzymania lub potrącenia roszczeń wyłącznie w zakresie, w jakim roszczenia te są prawomocnie stwierdzone i bezsporne. W przypadku wad w dostawie roszczenia wzajemne klienta pozostają nienaruszone.

IV. Ograniczona zdolność kredytowa

 1. Jeśli po zawarciu umowy NGK uzyska wiedzę o okolicznościach mogących negatywnie wpłynąć na zdolność kredytową Klienta, NGK będzie upoważnione do zażądania natychmiastowej zapłaty, nawet jeśli wcześniej uzyskała czeki na poczet tej zapłaty. Ponadto, ze względu na rzeczone okoliczności, NGK będzie upoważnione do wykonania zamówień oczekujących na realizację tylko po wpłacie zaliczki lub zabezpieczenia, a po upływie wyznaczonego terminu dodatkowego – do odstąpienia od umów, w przypadku których płatność jest zagrożona, lub dochodzenia odszkodowania za poniesione szkody.

V. Dostawa

 1. Jeśli firma NGK, z przyczyn, których nie da się przypisać jej winie, napotka na trudności uniemożliwiające dotrzymanie terminu dostawy, nie będzie miała obowiązku nadawania towarów lub zaopatrywania się w nie drogą lotniczą.
 2. Jeśli przeszkoda uniemożliwiająca terminowe wykonanie będzie się przedłużać, obie strony będą mieć prawo do odstąpienia od niewykonanej części umowy. Anulowanie niewykonanej części umowy można stwierdzić dopiero po upływie czterech tygodni od wystąpienia przeszkody uniemożliwiającej terminowe wykonanie, o ile dla żadnej ze stron taki czas oczekiwania nie jest nadmiernie długi.
 3. Jeśli strony uzgodniły, że dostawy realizowane będą na żądanie w ramach umowy ramowej, poszczególne zamówienia transz muszą być przekazywane NGK w odpowiednim czasie i, o ile nie ustalono inaczej, w mniej więcej równych comiesięcznych ilościach. Jeśli zamówienia nie zostaną złożone o czasie, po upływie bezskutecznie przedłużonego terminu NGK będzie mieć prawo do dostarczenia towarów lub do wycofania się z niezrealizowanej części umowy, żądając rekompensaty strat.
 4. Dostawy częściowe są dozwolone, o ile takie rozwiązanie jest rozsądne dla klienta.
 5. Jeśli na życzenie klienta NGK wysyła towary bez opłacenia cła i akcyzy, klient będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie dodatkowe roszczenia kierowane wobec NGK przez urzędy pobierające cło i akcyzę
 6. Ponadto wywiązanie się przez NGK z obowiązku dostarczenia towaru lub wykonania usługi powinno być uzależnione od terminowego i prawidłowego wypełnienia obowiązków ciążących na kliencie. Zastrzega się prawo do obrony faktu niewykonania kontraktu.

VI. Wymagania w zakresie sprawności funkcjonalnej / Przejście ryzyka

 1. W przypadku zakupu dostawy ryzyko związane z utratą lub przypadkowym pogorszeniem własności funkcjonalnych towarów, a także ryzyko związane z opóźnieniami ponosi klient od chwili, w której towary zostają przekazane spedytorowi, kurierowi lub dowolnej innej osobie czy instytucji wyznaczonej do wykonania dostawy. W przypadku zwłoki w przyjęciu towaru przez klienta towary będzie się uznawać za przekazane. W przypadku formuły loco skład przeniesienie ryzyka na klienta następuje w chwili, w której NGK poinformuje go o możliwości przewiezienia towarów.
 2. O ile strony jawnie nie postanowią inaczej, decyzja o wyborze sposobu opakowania oraz środka transportu należy do NGK.

VII. Zastrzeżenie prawa własności

 1. Towary pozostają własnością NGK do czasu pełnego opłacenia wszystkich bieżących i przyszłych wierzytelności wynikających z umów zakupu oraz bieżących relacji biznesowych (zwanych dalej „zabezpieczanymi wierzytelnościami”).
 2. Towary, których własność jest w ten sposób zastrzeżona, nie mogą być przedmiotem zastawu na rzecz osób trzecich ani wskazywane jako zabezpieczenie przed całkowitym opłaceniem zabezpieczanych wierzytelności. Klient musi natychmiast powiadomić NGK na piśmie o przypadkach i o zakresie, w jakim osoby trzecie uzyskują dostęp do towarów NGK.
 3. Klient, w ramach standardowego prowadzenia działalności, ma prawo odsprzedawać i/lub przetwarzać towary, których własność jest zastrzeżona. W takim przypadku zastosowanie mają dodatkowo następujące postanowienia:
  1. Zastrzeżenie własności zostaje rozszerzone na produkty wytworzone poprzez przetwarzanie, mieszanie lub łączenie towarów będących własnością NGK w ich pełnej wartości, a NGK uważane jest za producenta tych towarów. Jeśli w trakcie przetwarzania, mieszania lub łączenia używane są towary stron trzecich, NGK staje się ich współwłaścicielem proporcjonalnie do wyrażonej na fakturach wartości przetworzonych, zmieszanych lub połączonych towarów. Pod każdym innym względem w odniesieniu do powstałego produktu zastosowanie mają te same postanowienia, co w przypadku towarów dostarczonych z zastrzeżeniem własności.
  2. Tytułem zabezpieczenia, wierzytelności klienta w stosunku do stron trzecich wynikające z odsprzedaży towarów lub produktu powinny być przez niego cedowane na NGK w całej wartości lub w części odpowiadającej wartości współudziału NGK we własności zgodnie z postanowieniami punktu powyżej. NGK przyjmie cesję.
  3. Klient ma prawo pobierać samodzielnie płatności otrzymywane tytułem zaspokojenia wierzytelności, dopóki należycie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec NGK. NGK nie będzie konfiskować wierzytelności, jeżeli klient wypełnia swoje zobowiązania płatnicze wobec NGK, nie zalega z płatnościami, nie wniesiono wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego i nie występują po stronie klienta żadne inne problemy z zapewnieniem realizacji płatności. W takim przypadku NGK ma jednak prawo zażądać od klienta ujawnienia posiadanych wierzytelności i powiązanych z nimi dłużników oraz dostarczenia firmie NGK wszelkich informacji koniecznych do konfiskaty wierzytelności, przekazania odnośnych dokumentów i powiadomienia dłużników (stron trzecich) o ustanowieniu zabezpieczenia.
  4. Jeżeli możliwa do zrealizowania wartość zabezpieczenia przekracza zabezpieczaną wierzytelność o ponad 10%, na żądanie klienta NGK zwolni zabezpieczenia. Wybór zabezpieczeń, które zostaną zwolnione, należy do NGK.
 4. Klient musi zadbać, by przedmioty, do których prawo własności zastrzega sobie NGK, były przechowywane w sposób właściwy i bezpieczny, a także ubezpieczyć je na własny koszt od kradzieży, pożaru i innych uszkodzeń mienia.
 5. Jeżeli w obcym państwie przeznaczenia zastrzeżenie prawa własności nie jest skuteczne lub jego skuteczność ma węższy zakres od zamierzonego, na żądanie klient musi współpracować w zapewnieniu zabezpieczeń, których skuteczność jest możliwie najbliższa zamierzonej skuteczności zastrzeżenia prawa własności.

VIII. Roszczenia gwarancyjne klienta

 1. W przypadku wad fizycznych i prawnych produktów stosowane będą przepisy ustawowe, o ile znajdujące się poniżej postanowienia nie stanowią inaczej:
 2. Fakt wysuwania przez klienta roszczeń dotyczących wad produktów zakłada, iż wypełnił on ciążące na nim ustawowe obowiązki związane z inspekcją i zgłoszeniem wad (§§ 377,381 Kodeksu handlowego (HGB)). Jeśli wada ujawni się w trakcie badania lub w późniejszym terminie, NGK musi zostać o tym fakcie niezwłocznie powiadomione. Powiadomienie będzie uznawane za niezwłoczne, jeśli jego wysyłka nastąpi w ciągu dwóch tygodni i na tyle wcześnie, by planowany czas dostarczenia pozwalał na doręczenie powiadomienia przed upływem rzeczonego terminu. Bez względu na obowiązek przeprowadzenia inspekcji i powiadomienia o wadach, w ciągu dwóch tygodni od chwili dostawy i na tyle wcześnie, by planowany czas dostarczenia pozwalał na doręczenie powiadomienia przed upływem rzeczonego terminu, klient musi powiadomić NGK na piśmie o istnieniu oczywistych wad (w tym o nieprawidłowej i o niekompletnej dostawie). Jeśli klient nie dokona prawidłowej inspekcji i/lub nie zgłosi wad, NGK nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieujawnione wady.
 3. W przypadku dostarczenia wadliwych towarów NGK może wstępnie zdecydować się na wykonanie działań naprawczych, by usunąć wadę (usunięcie wad) lub na dostarczenie towarów wolnych od wad (dostawa zastępcza). NGK zachowuje prawo do odmowy wykonania działań naprawczych pod warunkami przewidzianymi w ustawie.
 4. NGK może uzależnić wykonanie działań naprawczych od zapłacenia przez klienta należnej ceny zakupu. Klient natomiast będzie miał prawo do zatrzymania rozsądnej części zapłaty, proporcjonalnie do wady.
 5. Klient musi dać firmie NGK odpowiedni czas i szansę na wykonanie działań naprawczych, w szczególności przekazać odrzucone towary w celu przeprowadzenia inspekcji. W przypadku dostawy zastępczej klient musi zwrócić wadliwe towary firmie NGK zgodnie z przepisami ustawy. Wykonanie działań naprawczych nie będzie obejmowało demontażu wadliwych części ani ich ponownego montażu, o ile NGK nie było pierwotnie zobowiązane do ich montażu.
 6. Jeśli wada jest faktycznie obecna, NGK poniesie wydatki związane z przeprowadzeniem inspekcji i wykonaniem działań naprawczych, w szczególności koszty przewozu, przejazdu, robocizny i materiałów (z wyłączeniem kosztów demontażu i instalacji). Jeśli jednak zgłoszone przez klienta żądanie usunięcia wad okaże się nieuzasadnione, NGK może zażądać zwrotu poniesionych kosztów.
 7. Wbrew postanowieniom ustawowym, ogólny termin przedawnienia roszczeń wynikających z wad fizycznych i prawnych produktów wynosi rok od chwili dostawy.
 8.  Klient może zgłaszać roszczenia o odszkodowanie lub zwrot daremnych nakładów tylko zgodnie z postanowieniami Działu X, w innych przypadkach taka możliwość jest wykluczona.

IX. Odpowiedzialność za produkty

 1. Jeśli to możliwe i uzasadnione, Klient proszony jest o prowadzenie ewidencji odsprzedaży umożliwiającej identyfikację nabywcy w przypadku zaistnienia szkód. Klient zobowiązany jest do nałożenia takiego samego obowiązku na swoich klientów, o ile prowadzenie takiej dokumentacji jest w ich przypadku możliwe i uzasadnione.
 2. Klient udzieli firmie NGK wszelkiego uzasadnionego wsparcia w obronie przed pociągnięciem NGK do odpowiedzialności za produkty.
 3. Klient bezzwłocznie powiadomi NGK o wszelkich roszczeniach lub nietypowych okolicznościach odnoszących się do produktów.

X. Odpowiedzialność

 1. O ile z niniejszych warunków handlowych włącznie z postanowieniami zamieszczonymi poniżej nie wynika inaczej, NGK ponosić będzie odpowiedzialność za naruszenie zobowiązań umownych lub pozaumownych w ramach obowiązujących przepisów ustawowych.
 2. NGK ponosić będzie odpowiedzialność za szkody – niezależnie od podstawy prawnej – w przypadku umyślnego działania lub rażącej niedbałości. W przypadku zwykłych zaniedbań NGK ponosić będzie odpowiedzialność wyłącznie za
  1. szkody wynikające z utraty życia, obrażeń ciała lub utraty zdrowia;
  2. szkody wynikające z naruszenia zasadniczych zobowiązań umownych (zobowiązań, których wypełnienie sprawia przede wszystkim, że właściwe wykonanie umowy jest możliwe, a także na dotrzymaniu których partner umowny może regularnie polegać) – jednak w takim przypadku odpowiedzialność NGK ograniczona jest do kompensacji możliwych do przewidzenia i typowo powstających szkód.
 3. Ograniczenie odpowiedzialności wskazane w punkcie 2 nie ma zastosowania, jeśli NGK nieuczciwie zatai istnienie wady lub udzieliło gwarancji na jakość towarów.

XI. Prawa własności intelektualnej

NGK zachowuje wszelkie prawa majątkowe i prawa autorskie do wszystkich ilustracji, rysunków, opisów technicznych, instrukcji obsługi, obliczeń i innych dokumentów. Informacji takich nie można udostępniać stronom trzecim bez wyrażonej na piśmie jawnej zgody NGK.

XII. Prawo właściwe, miejsce wykonania zobowiązania, prorogacja

 1. Niniejsze relacje handlowe oraz wszelkie relacje prawne pomiędzy NGK a Klientem podlegać będą prawu Republiki Federalnej Niemiec, w tym Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. O ile wybór prawa niemieckiego jako prawa właściwego jest niedopuszczalny lub nieskuteczny, warunki i skutki zastrzeżenia własności wskazane w Dziale VII podlegają prawu odnoszącemu się do miejsca przechowywania towarów.
 2. Miejscem wykonania zobowiązania jest Ratingen
 3. Jeśli klient jest kupcem w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego (Handelsgesetzbuch), podmiotem prawnym podlegającym prawu publicznemu lub funduszem specjalnym podlegającym prawu publicznemu, wyłącznym miejscem jurysdykcji– w tym o zasięgu międzynarodowym – we wszelkich sporach prawnych wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze stosunku umownego jest siedziba firmy NGK w Ratingen. Jednak NGK będzie również uprawnione do wszczęcia postępowania w sądzie, którego ogólnej właściwości terytorialnej podlega Klient.

Ratingen, 2018                                                                  

NGK Spark Plug Europe GmbH

 

 

 

 

 

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA A CLIENTI COMMERCIALI

 

 

 1. Disposizioni generali

 

 

  1. I presenti termini e condizioni di vendita e fornitura per NGK Spark Plug Europe GmbH (di seguito denominato “NGK”) sono parte integrante dei contratti che stipula con i suoi Clienti commerciali.

I presenti termini e condizioni commerciali generali si applicano a tutte le relazioni commerciali che NGK ha con i suoi Clienti. I presenti termini e condizioni commerciali si applicano esclusivamente se il Cliente è un imprenditore, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico.

 

  1. I presenti termini e condizioni commerciali si applicano in via esclusiva; NGK non accetta alcun termine o condizione del Cliente che contraddica o si discosti dai presenti termini e condizioni commerciali a meno che NGK non abbia espressamente acconsentito alla loro validità. I presenti termini e condizioni commerciali generali si applicano anche se NGK esegue la consegna al Cliente senza riserve anche se NGK è a conoscenza di termini e condizioni del Cliente contrastanti o che si discostano dai presenti termini e condizioni commerciali generali.

3.       Le dichiarazioni e le comunicazioni legalmente pertinenti che devono essere sottoposte dal Cliente a NGK dopo la stipulazione del contratto (per esempio la definizione di scadenze, la comunicazione di vizi, la dichiarazione di recesso o riduzione) devono essere effettuate per iscritto per poter diventare effettive.

 

II.         Stipulazione del contratto

1.         Le offerte di NGK sono soggette a modifiche e non vincolanti. I presenti termini e condizioni commerciali si applicano anche se NGK ha fornito al Cliente cataloghi, documentazione tecnica, altre descrizioni o documenti relativi ai prodotti. Le descrizioni tecniche e i riferimenti alla norma DIN o a norme simili non costituiscono una garanzia a meno che non siano stati espressamente garantiti da NGK.

2.         L'ordine di merce da parte del Cliente è considerato una proposta di contratto vincolante. Un contratto di fornitura è stipulato esclusivamente a seguito di conferma scritta dell'ordine, al più tardi alla spedizione della merce. La trasmissione mediante trasmissione dati a distanza è sufficiente per iscritto.

 

 

 

 

Ill.        Prezzi

 

 1. In mancanza di un accordo espressamente contrario, i prezzi sono fissati ex NGK incluso l'imballaggio senza costi di trasporto.
 2. Se i tempi di consegna superano i quattro mesi, NGK si riserva il diritto di aumentare il prezzo concordato nella misura in cui aumentano le nostre spese (per.esempio. aumento del costo delle materie prime, spese per il personale, dogane e accise, tasse, ecc.). Se l'aumento di prezzo supera il 5%, il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto tramite dichiarazione scritta entro una settimana dalla ricezione della comunicazione dell'avvenuto aumento del prezzo.
 3. Nel caso di acquisto di consegna (Sezione V), il Cliente deve sostenere le spese di trasporto franco fabbrica e le spese di una polizza di assicurazione trasporti richiesta dal Cliente. Eventuali dazi doganali, diritti, tasse, e altri oneri pubblici devono essere sostenuti dal Cliente.
 4. Salvo diverso accordo, il prezzo di acquisto concordato deve essere corrisposto entro < 30 giorni di calendario dalla data di emissione della fattura. Nel caso di tutti i mezzi di pagamento, la data in cui NGK può disporre dell'importo dovuto dal Cliente si considera come data di ricezione del pagamento.
 5. Alla scadenza del termine di pagamento specificato al N. 4, il Cliente viene considerato inadempiente. Il prezzo di acquisto deve essere maggiorato degli interessi maturati durante il periodo di mora al tasso legale di interessi di mora applicabile. NGK si riserva il diritto di richiedere un ulteriore risarcimento per il ritardo.
 6. Il Cliente ha diritto ai diritti di compensazione o ritenzione esclusivamente nella misura in cui la sua rivendicazione sia stabilita legalmente o non contestata. Nel caso di fornitura difettosa, le domande riconvenzionali del Cliente restano inalterate.

 

 

 

 1. Ridotta affidabilità creditizia

 

 

  1. Se, dopo la stipulazione di un contratto, NGK viene a conoscenza di circostanze che potrebbero pregiudicare l'affidabilità creditizia del Cliente, NGK ha il diritto di richiedere il pagamento immediato, anche se fossero già stati ricevuti degli assegni per il pagamento. Inoltre, in virtù delle circostanze summenzionate, NGK ha il diritto di eseguire gli ordini in sospeso esclusivamente previo pagamento anticipato o costituzione di garanzia e dopo una proroga per recedere da contratti con pagamento a rischio oppure esigere un risarcimento per i danni subiti.

 

 

 

 1. Consegna

 

  1. Nel caso in cui NGK, per motivi non attribuibili alla sua volontà, fosse impossibilitato a rispettare una data di consegna, NGK non è obbligato a inviare/procurare la merce mediante trasporto aereo.

 

  1. Nel caso in cui dovesse esserci un continuo intralcio all'adempimento del contratto, entrambe le parti hanno il diritto di recedere dalla sezione del contratto alla quale non si sia ancora adempiuto. Il recesso dalla sezione del contratto inadempiuta non può essere dichiarato prima di quattro settimane dal momento in cui si è verificato l'intralcio all'adempimento a meno che tale periodo di attesa sia irragionevole per una delle parti.

 

  1. Se vengono concordati ordini su richiesta, gli ordini di annullamento devono essere effettuati a NGK in tempo utile e, salvo accordi contrari, per importi mensili approssimativamente uguali. Se gli ordini non vengono annullati in tempo, NGK ha il diritto, al termine di un'infruttuosa proroga, di consegnare la merce o di recedere dalla parte in sospeso del contratto e chiedere un risarcimento danni.
  2. Le forniture parziali sono concesse se accettate dal Cliente.

 

 

  1. Se NGK, su richiesta del Cliente, esporta merce senza pagamento di dogane e accise, il Cliente è responsabile di eventuali richieste di risarcimento supplementari avanzate dall'agenzia delle dogane e delle accise a NGK
  2. Inoltre, il rispetto dell'obbligo di NGK a consegnare e ad adempiere al contratto è legato alla puntualità e alla correttezza dell'adempimento dell'obbligo da parte del Cliente. La difesa dell'inadempimento del contratto rimane riservata.

 

 

 

 1. Termini di adempimento/Passaggio del rischio

 

  1. Tuttavia, in caso di acquisto di consegna, il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della merce e il rischio di ritardi passano al Cliente, non appena la merce viene consegnata allo spedizioniere, al vettore o a qualsiasi altra persona o istituzione designata a trasportare la fornitura. Il passaggio si considera effettuato se il Cliente accetta la merce in ritardo. In caso di consegna franco fabbrica, il rischio viene trasferito al Cliente nel momento in cui NGK informa il Cliente che può andare a prendere la merce.

 

  1. Salvo espliciti accordi contrari, l'imballaggio e le modalità di trasporto sono a discrezione di NGK.

 

 

 

 1. Riserva di proprietà

 

  1. NGK rimane proprietario della merce fino al completo pagamento di tutti i crediti attuali e futuri derivanti dai rispettivi contratti di acquisto e dalle relazioni commerciali attuali (di seguito denominati “crediti garantiti”).
  2. La merce soggetta a riserva di proprietà non può essere né gravata da pegno a terzi né ceduta come garanzia prima del completo pagamento dei crediti garantiti. Il Cliente deve informare immediatamente NGK per iscritto se e in quale misura si verifica l'accesso da parte di terzi alla merce di NGK.
  3. Il Cliente ha il diritto di rivendere e/o lavorare la merce soggetta a riserva di proprietà nell'ambito della gestione ordinaria della sua attività commerciale. In tal caso, si applicano in aggiunta le seguenti disposizioni:

3.1     La riserva di proprietà si estende ai prodotti creati mediante lavorazione, miscelazione o combinazione della merce di NGK al suo valore pieno, laddove NGK sia considerato il produttore. In caso di lavorazione, miscelazione o combinazione con merce di terzi, NGK acquisisce la comproprietà in proporzione ai valori di fattura della merce lavorata, miscelata o combinata. Per ogni altro aspetto, al prodotto risultante si applicano le stesse disposizioni che si applicano alla merce consegnata con riserva di proprietà.

3.2     I crediti maturati verso terzi derivanti dalla rivendita della merce o del prodotto devono essere ceduti a NGK dal Cliente completamente o nell'importo pari alla possibile quota di comproprietà di NGK in accordo con il paragrafo precedente come garanzia. NGK accetta la cessione.

3.3     Il Cliente è autorizzato a incassare i crediti a proprio nome purché soddisfi debitamente tutti i suoi obblighi con NGK. NGK non incasserà i crediti purché il Cliente soddisfi i suoi obblighi di pagamento con NGK, non abbia arretrati di pagamento, non sia stata presentata nessuna istanza per l'apertura di procedimenti di insolvenza e non sussistano altre mancanze nella sua capacità di pagare. Tuttavia, in tal caso, NGK ha il diritto di chiedere al Cliente di comunicare a NGK i crediti ceduti e i suoi debitori, fornire a NGK tutte le informazioni necessarie per la riscossione, consegnare i documenti associati e comunicare ai debitori (terzi) la cessione.

3.4     Se il valore di realizzo delle garanzie supera i crediti di NGK di oltre il 10%, NGK deve svincolare le garanzie su richiesta del Cliente. NGK è responsabile della selezione delle garanzie da svincolare.

 

  1. Il Cliente deve garantire la custodia sicura e appropriata degli oggetti di cui NGK è proprietario e deve assicurarli a sue spese contro furto, incendio, e altri danni alle cose.

 

  1. Se in un Paese straniero di destinazione, la riserva di proprietà è inefficace o non efficace nella misura prevista, il Cliente deve su richiesta cooperare per la costituzione di garanzie la cui efficacia si avvicini il più possibile a tale riserva di proprietà.

 

VIII. Reclami per vizi della merce da parte del cliente

 

 

  1. Le disposizioni legali si applicano ai diritti del Cliente in caso di vizi dei materiali e giuridici, se non disposto altrimenti nei punti seguenti:
  2. I reclami del Cliente per vizi presuppongono che questo abbia rispettato i suoi obblighi legali di ispezione e comunicazione dei vizi (§§ 377,381 HGB). Se un vizio diventa apparente durante l'esame o più tardi, è necessario comunicarlo immediatamente per iscritto a NGK. La comunicazione si considera immediata se viene effettuata entro due settimane, laddove un invio tempestivo della comunicazione sia sufficiente per rispettare il termine. A prescindere da questo obbligo all'ispezione e alla comunicazione dei vizi, il Cliente è obbligato a comunicare a NGK per iscritto i vizi evidenti (incluse consegne errate e consegne di una quantità di merce inferiore a quella ordinata) entro due settimane dalla consegna, laddove un invio tempestivo della comunicazione sia sufficiente per rispettare il termine. Se il Cliente non effettua l'ispezione e/o la segnalazione dei vizi in modo adeguato, la responsabilità di NGK per il vizio non comunicato deve essere esclusa.

3.         Se la merce consegnata è difettosa, NGK può scegliere inizialmente se modificare il successivo adempimento correggendo il vizio (correzione dei vizi) o fornendo merce priva di vizi (sostituzione della fornitura). Il diritto di NGK di rifiutare il successivo adempimento alle condizioni legali stabilite rimane impregiudicato.

4.         NGK ha il diritto di rendere il dovuto adempimento successivo dipendente dal pagamento da parte del Cliente del prezzo di acquisto dovuto. Tuttavia, il Cliente ha il diritto a trattenere una ragionevole parte del prezzo di acquisto in proporzione al difetto.

5.         Il Cliente deve dare a NGK il tempo e l'opportunità necessari per l'adempimento successivo dovuto a NGK, in particolare per consegnare la merce respinta a fini ispettivi. In caso di sostituzione di fornitura, il Cliente deve restituire la merce difettosa a NGK in accordo con le disposizioni legali. L'adempimento successivo non deve includere né la rimozione dell'oggetto difettoso né la sua nuova installazione se NGK non era originariamente obbligato a installarlo.

6.       NGK deve sostenere le spese necessarie per l'ispezione e il successivo adempimento, in particolare per trasporto, viaggi, manodopera e costi dei materiali (non: spese di installazione e smantellamento) se effettivamente è presente un vizio. Tuttavia, se una richiesta di eliminazione di vizi da parte del Cliente risulta essere ingiustificata, NGK può chiedere il rimborso delle spese.

7.       Contrariamente alle disposizioni legali, il periodo limite generale relativo ai reclami derivanti dai vizi dei materiali e giuridici è un anno dalla consegna.

8.       Le richieste di risarcimento danni da parte del Cliente o di rimborso delle spese inutili deve sussistere esclusivamente in accordo con la Sezione X e sono altrimenti escluse.

 

 

 

 1. Responsabilità per i prodotti difettosi

 

 

 1. Se possibile e ragionevole, al Cliente viene richiesto di tenere un registro di rivendita in modo da potere identificare l'acquirente in caso di danni. Il Cliente è obbligato a vincolare il suo cliente di conseguenza purché tale tipo di documentazione sia per esso possibile e ragionevole.

 

 1. Il Cliente supporterà NGK in tutti i modi ragionevoli e difenderà NGK circa la responsabilità per i prodotti difettosi.

 

 1. Il Cliente comunicherà immediatamente a NGK qualsiasi reclamo o altre circostanze insolite relative ai prodotti.

 

 

 

 

 1. Responsabilità

 

 

1.         Nella misura in cui da tali termini e condizioni commerciali incluse le seguenti disposizioni non derivi null'altro, NGK è responsabile per eventuali violazioni degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali in accordo con le relative disposizioni legali.

2.         NGK è responsabile per i danni - a prescindere dai fondamenti giuridici - in caso di dolo e grave negligenza. In caso di negligenza ordinaria, NGK è responsabile esclusivamente per i

2.1       danni risultanti da danni alla vita, agli arti, o alla salute,

2.2       danni risultanti dalla violazione di un obbligo contrattuale fondamentale (obbligo, il cui adempimento in primo luogo rende possibile l'esecuzione corretta del contratto e sulla cui osservanza il partner contrattuale conta regolarmente e a cui potrebbe affidarsi); tuttavia, in tal caso, la responsabilità di NGK è limitata al risarcimento dei danni prevedibili, che si verificano solitamente.

3.         Le limitazioni di responsabilità risultanti dalla Sezione 2 non si applicano se NGK ha nascosto un vizio in maniera fraudolenta o ha presunto una garanzia per la qualità della merce.

 

 

 

 

 

 

 1. Diritti di proprietà intellettuale

 

NGK possiede i diritti di proprietà e il copyright per tutte le illustrazioni, i disegni, le descrizioni tecniche, le istruzioni operative, i calcoli, e altri documenti.  Tali informazioni non possono essere rese disponibili a terzi senza espresso consenso scritto di NGK.

 

 

 

 1. Legge applicabile, foro competente, proroga

 

1.         Alle presenti relazioni commerciali e a tutte le relazioni legali tra NGK e il Cliente si applica la legge della Repubblica Federale di Germania, inclusa la Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili delle Nazioni Unite. I prerequisiti e gli effetti della riserva di proprietà ai sensi della Sezione VII sono soggetti alla legge vigente nel luogo rispettivo di stoccaggio della merce, nella misura in cui una scelta della legge in favore della legge tedesca è inammissibile o inefficace.

2.         Foro competente: Ratingen

3.         Se il Cliente è un commerciante ai sensi del Codice commerciale tedesco (Handelsgesetzbuch), una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico, l'unico - incluso quello internazionale - foro competente per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dalla presente relazione contrattuale è la sede legale di NGK a Ratingen. Tuttavia, NGK ha anche il diritto di avviare procedimenti legali nel foro competente generale del Cliente.

 

 

 

 

 

Ratingen, 2018                                                                   NGK Spark Plug Europe GmbH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA A CLIENTI COMMERCIALI

 

 

 1. Disposizioni generali

 

 

  1. I presenti termini e condizioni di vendita e fornitura per NGK Spark Plug Europe GmbH (di seguito denominato “NGK”) sono parte integrante dei contratti che stipula con i suoi Clienti commerciali.

I presenti termini e condizioni commerciali generali si applicano a tutte le relazioni commerciali che NGK ha con i suoi Clienti. I presenti termini e condizioni commerciali si applicano esclusivamente se il Cliente è un imprenditore, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico.

 

  1. I presenti termini e condizioni commerciali si applicano in via esclusiva; NGK non accetta alcun termine o condizione del Cliente che contraddica o si discosti dai presenti termini e condizioni commerciali a meno che NGK non abbia espressamente acconsentito alla loro validità. I presenti termini e condizioni commerciali generali si applicano anche se NGK esegue la consegna al Cliente senza riserve anche se NGK è a conoscenza di termini e condizioni del Cliente contrastanti o che si discostano dai presenti termini e condizioni commerciali generali.

3.       Le dichiarazioni e le comunicazioni legalmente pertinenti che devono essere sottoposte dal Cliente a NGK dopo la stipulazione del contratto (per esempio la definizione di scadenze, la comunicazione di vizi, la dichiarazione di recesso o riduzione) devono essere effettuate per iscritto per poter diventare effettive.

 

II.         Stipulazione del contratto

1.         Le offerte di NGK sono soggette a modifiche e non vincolanti. I presenti termini e condizioni commerciali si applicano anche se NGK ha fornito al Cliente cataloghi, documentazione tecnica, altre descrizioni o documenti relativi ai prodotti. Le descrizioni tecniche e i riferimenti alla norma DIN o a norme simili non costituiscono una garanzia a meno che non siano stati espressamente garantiti da NGK.

2.         L'ordine di merce da parte del Cliente è considerato una proposta di contratto vincolante. Un contratto di fornitura è stipulato esclusivamente a seguito di conferma scritta dell'ordine, al più tardi alla spedizione della merce. La trasmissione mediante trasmissione dati a distanza è sufficiente per iscritto.

 

 

 

 

Ill.        Prezzi

 

 1. In mancanza di un accordo espressamente contrario, i prezzi sono fissati ex NGK incluso l'imballaggio senza costi di trasporto.
 2. Se i tempi di consegna superano i quattro mesi, NGK si riserva il diritto di aumentare il prezzo concordato nella misura in cui aumentano le nostre spese (per.esempio. aumento del costo delle materie prime, spese per il personale, dogane e accise, tasse, ecc.). Se l'aumento di prezzo supera il 5%, il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto tramite dichiarazione scritta entro una settimana dalla ricezione della comunicazione dell'avvenuto aumento del prezzo.
 3. Nel caso di acquisto di consegna (Sezione V), il Cliente deve sostenere le spese di trasporto franco fabbrica e le spese di una polizza di assicurazione trasporti richiesta dal Cliente. Eventuali dazi doganali, diritti, tasse, e altri oneri pubblici devono essere sostenuti dal Cliente.
 4. Salvo diverso accordo, il prezzo di acquisto concordato deve essere corrisposto entro < 30 giorni di calendario dalla data di emissione della fattura. Nel caso di tutti i mezzi di pagamento, la data in cui NGK può disporre dell'importo dovuto dal Cliente si considera come data di ricezione del pagamento.
 5. Alla scadenza del termine di pagamento specificato al N. 4, il Cliente viene considerato inadempiente. Il prezzo di acquisto deve essere maggiorato degli interessi maturati durante il periodo di mora al tasso legale di interessi di mora applicabile. NGK si riserva il diritto di richiedere un ulteriore risarcimento per il ritardo.
 6. Il Cliente ha diritto ai diritti di compensazione o ritenzione esclusivamente nella misura in cui la sua rivendicazione sia stabilita legalmente o non contestata. Nel caso di fornitura difettosa, le domande riconvenzionali del Cliente restano inalterate.

 

 

 

 1. Ridotta affidabilità creditizia

 

 

  1. Se, dopo la stipulazione di un contratto, NGK viene a conoscenza di circostanze che potrebbero pregiudicare l'affidabilità creditizia del Cliente, NGK ha il diritto di richiedere il pagamento immediato, anche se fossero già stati ricevuti degli assegni per il pagamento. Inoltre, in virtù delle circostanze summenzionate, NGK ha il diritto di eseguire gli ordini in sospeso esclusivamente previo pagamento anticipato o costituzione di garanzia e dopo una proroga per recedere da contratti con pagamento a rischio oppure esigere un risarcimento per i danni subiti.

 

 

 

 1. Consegna

 

  1. Nel caso in cui NGK, per motivi non attribuibili alla sua volontà, fosse impossibilitato a rispettare una data di consegna, NGK non è obbligato a inviare/procurare la merce mediante trasporto aereo.

 

  1. Nel caso in cui dovesse esserci un continuo intralcio all'adempimento del contratto, entrambe le parti hanno il diritto di recedere dalla sezione del contratto alla quale non si sia ancora adempiuto. Il recesso dalla sezione del contratto inadempiuta non può essere dichiarato prima di quattro settimane dal momento in cui si è verificato l'intralcio all'adempimento a meno che tale periodo di attesa sia irragionevole per una delle parti.

 

  1. Se vengono concordati ordini su richiesta, gli ordini di annullamento devono essere effettuati a NGK in tempo utile e, salvo accordi contrari, per importi mensili approssimativamente uguali. Se gli ordini non vengono annullati in tempo, NGK ha il diritto, al termine di un'infruttuosa proroga, di consegnare la merce o di recedere dalla parte in sospeso del contratto e chiedere un risarcimento danni.
  2. Le forniture parziali sono concesse se accettate dal Cliente.

 

 

  1. Se NGK, su richiesta del Cliente, esporta merce senza pagamento di dogane e accise, il Cliente è responsabile di eventuali richieste di risarcimento supplementari avanzate dall'agenzia delle dogane e delle accise a NGK
  2. Inoltre, il rispetto dell'obbligo di NGK a consegnare e ad adempiere al contratto è legato alla puntualità e alla correttezza dell'adempimento dell'obbligo da parte del Cliente. La difesa dell'inadempimento del contratto rimane riservata.

 

 

 

 1. Termini di adempimento/Passaggio del rischio

 

  1. Tuttavia, in caso di acquisto di consegna, il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della merce e il rischio di ritardi passano al Cliente, non appena la merce viene consegnata allo spedizioniere, al vettore o a qualsiasi altra persona o istituzione designata a trasportare la fornitura. Il passaggio si considera effettuato se il Cliente accetta la merce in ritardo. In caso di consegna franco fabbrica, il rischio viene trasferito al Cliente nel momento in cui NGK informa il Cliente che può andare a prendere la merce.

 

  1. Salvo espliciti accordi contrari, l'imballaggio e le modalità di trasporto sono a discrezione di NGK.

 

 

 

 1. Riserva di proprietà

 

  1. NGK rimane proprietario della merce fino al completo pagamento di tutti i crediti attuali e futuri derivanti dai rispettivi contratti di acquisto e dalle relazioni commerciali attuali (di seguito denominati “crediti garantiti”).
  2. La merce soggetta a riserva di proprietà non può essere né gravata da pegno a terzi né ceduta come garanzia prima del completo pagamento dei crediti garantiti. Il Cliente deve informare immediatamente NGK per iscritto se e in quale misura si verifica l'accesso da parte di terzi alla merce di NGK.
  3. Il Cliente ha il diritto di rivendere e/o lavorare la merce soggetta a riserva di proprietà nell'ambito della gestione ordinaria della sua attività commerciale. In tal caso, si applicano in aggiunta le seguenti disposizioni:

3.1     La riserva di proprietà si estende ai prodotti creati mediante lavorazione, miscelazione o combinazione della merce di NGK al suo valore pieno, laddove NGK sia considerato il produttore. In caso di lavorazione, miscelazione o combinazione con merce di terzi, NGK acquisisce la comproprietà in proporzione ai valori di fattura della merce lavorata, miscelata o combinata. Per ogni altro aspetto, al prodotto risultante si applicano le stesse disposizioni che si applicano alla merce consegnata con riserva di proprietà.

3.2     I crediti maturati verso terzi derivanti dalla rivendita della merce o del prodotto devono essere ceduti a NGK dal Cliente completamente o nell'importo pari alla possibile quota di comproprietà di NGK in accordo con il paragrafo precedente come garanzia. NGK accetta la cessione.

3.3     Il Cliente è autorizzato a incassare i crediti a proprio nome purché soddisfi debitamente tutti i suoi obblighi con NGK. NGK non incasserà i crediti purché il Cliente soddisfi i suoi obblighi di pagamento con NGK, non abbia arretrati di pagamento, non sia stata presentata nessuna istanza per l'apertura di procedimenti di insolvenza e non sussistano altre mancanze nella sua capacità di pagare. Tuttavia, in tal caso, NGK ha il diritto di chiedere al Cliente di comunicare a NGK i crediti ceduti e i suoi debitori, fornire a NGK tutte le informazioni necessarie per la riscossione, consegnare i documenti associati e comunicare ai debitori (terzi) la cessione.

3.4     Se il valore di realizzo delle garanzie supera i crediti di NGK di oltre il 10%, NGK deve svincolare le garanzie su richiesta del Cliente. NGK è responsabile della selezione delle garanzie da svincolare.

 

  1. Il Cliente deve garantire la custodia sicura e appropriata degli oggetti di cui NGK è proprietario e deve assicurarli a sue spese contro furto, incendio, e altri danni alle cose.

 

  1. Se in un Paese straniero di destinazione, la riserva di proprietà è inefficace o non efficace nella misura prevista, il Cliente deve su richiesta cooperare per la costituzione di garanzie la cui efficacia si avvicini il più possibile a tale riserva di proprietà.

 

VIII. Reclami per vizi della merce da parte del cliente

 

 

  1. Le disposizioni legali si applicano ai diritti del Cliente in caso di vizi dei materiali e giuridici, se non disposto altrimenti nei punti seguenti:
  2. I reclami del Cliente per vizi presuppongono che questo abbia rispettato i suoi obblighi legali di ispezione e comunicazione dei vizi (§§ 377,381 HGB). Se un vizio diventa apparente durante l'esame o più tardi, è necessario comunicarlo immediatamente per iscritto a NGK. La comunicazione si considera immediata se viene effettuata entro due settimane, laddove un invio tempestivo della comunicazione sia sufficiente per rispettare il termine. A prescindere da questo obbligo all'ispezione e alla comunicazione dei vizi, il Cliente è obbligato a comunicare a NGK per iscritto i vizi evidenti (incluse consegne errate e consegne di una quantità di merce inferiore a quella ordinata) entro due settimane dalla consegna, laddove un invio tempestivo della comunicazione sia sufficiente per rispettare il termine. Se il Cliente non effettua l'ispezione e/o la segnalazione dei vizi in modo adeguato, la responsabilità di NGK per il vizio non comunicato deve essere esclusa.

3.         Se la merce consegnata è difettosa, NGK può scegliere inizialmente se modificare il successivo adempimento correggendo il vizio (correzione dei vizi) o fornendo merce priva di vizi (sostituzione della fornitura). Il diritto di NGK di rifiutare il successivo adempimento alle condizioni legali stabilite rimane impregiudicato.

4.         NGK ha il diritto di rendere il dovuto adempimento successivo dipendente dal pagamento da parte del Cliente del prezzo di acquisto dovuto. Tuttavia, il Cliente ha il diritto a trattenere una ragionevole parte del prezzo di acquisto in proporzione al difetto.

5.         Il Cliente deve dare a NGK il tempo e l'opportunità necessari per l'adempimento successivo dovuto a NGK, in particolare per consegnare la merce respinta a fini ispettivi. In caso di sostituzione di fornitura, il Cliente deve restituire la merce difettosa a NGK in accordo con le disposizioni legali. L'adempimento successivo non deve includere né la rimozione dell'oggetto difettoso né la sua nuova installazione se NGK non era originariamente obbligato a installarlo.

6.       NGK deve sostenere le spese necessarie per l'ispezione e il successivo adempimento, in particolare per trasporto, viaggi, manodopera e costi dei materiali (non: spese di installazione e smantellamento) se effettivamente è presente un vizio. Tuttavia, se una richiesta di eliminazione di vizi da parte del Cliente risulta essere ingiustificata, NGK può chiedere il rimborso delle spese.

7.       Contrariamente alle disposizioni legali, il periodo limite generale relativo ai reclami derivanti dai vizi dei materiali e giuridici è un anno dalla consegna.

8.       Le richieste di risarcimento danni da parte del Cliente o di rimborso delle spese inutili deve sussistere esclusivamente in accordo con la Sezione X e sono altrimenti escluse.

 

 

 

 1. Responsabilità per i prodotti difettosi

 

 

 1. Se possibile e ragionevole, al Cliente viene richiesto di tenere un registro di rivendita in modo da potere identificare l'acquirente in caso di danni. Il Cliente è obbligato a vincolare il suo cliente di conseguenza purché tale tipo di documentazione sia per esso possibile e ragionevole.

 

 1. Il Cliente supporterà NGK in tutti i modi ragionevoli e difenderà NGK circa la responsabilità per i prodotti difettosi.

 

 1. Il Cliente comunicherà immediatamente a NGK qualsiasi reclamo o altre circostanze insolite relative ai prodotti.

 

 

 

 

 1. Responsabilità

 

 

1.         Nella misura in cui da tali termini e condizioni commerciali incluse le seguenti disposizioni non derivi null'altro, NGK è responsabile per eventuali violazioni degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali in accordo con le relative disposizioni legali.

2.         NGK è responsabile per i danni - a prescindere dai fondamenti giuridici - in caso di dolo e grave negligenza. In caso di negligenza ordinaria, NGK è responsabile esclusivamente per i

2.1       danni risultanti da danni alla vita, agli arti, o alla salute,

2.2       danni risultanti dalla violazione di un obbligo contrattuale fondamentale (obbligo, il cui adempimento in primo luogo rende possibile l'esecuzione corretta del contratto e sulla cui osservanza il partner contrattuale conta regolarmente e a cui potrebbe affidarsi); tuttavia, in tal caso, la responsabilità di NGK è limitata al risarcimento dei danni prevedibili, che si verificano solitamente.

3.         Le limitazioni di responsabilità risultanti dalla Sezione 2 non si applicano se NGK ha nascosto un vizio in maniera fraudolenta o ha presunto una garanzia per la qualità della merce.

 

 

 

 

 

 

 1. Diritti di proprietà intellettuale

 

NGK possiede i diritti di proprietà e il copyright per tutte le illustrazioni, i disegni, le descrizioni tecniche, le istruzioni operative, i calcoli, e altri documenti.  Tali informazioni non possono essere rese disponibili a terzi senza espresso consenso scritto di NGK.

 

 

 

 1. Legge applicabile, foro competente, proroga

 

1.         Alle presenti relazioni commerciali e a tutte le relazioni legali tra NGK e il Cliente si applica la legge della Repubblica Federale di Germania, inclusa la Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili delle Nazioni Unite. I prerequisiti e gli effetti della riserva di proprietà ai sensi della Sezione VII sono soggetti alla legge vigente nel luogo rispettivo di stoccaggio della merce, nella misura in cui una scelta della legge in favore della legge tedesca è inammissibile o inefficace.

2.         Foro competente: Ratingen

3.         Se il Cliente è un commerciante ai sensi del Codice commerciale tedesco (Handelsgesetzbuch), una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico, l'unico - incluso quello internazionale - foro competente per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dalla presente relazione contrattuale è la sede legale di NGK a Ratingen. Tuttavia, NGK ha anche il diritto di avviare procedimenti legali nel foro competente generale del Cliente.

 

 

 

 

 

Ratingen, 2018                                                                   NGK Spark Plug Europe GmbH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trading Terms & Conditions