spanner Tražilica dijelova
chevron-down

SlashesOPĆE ODREDBE I UVJETI PRODAJE I ISPORUKE KOMERCIJALNIM KUPCIMA

I. Općenito

 1. Ove odredbe i uvjeti prodaje i isporuke tvrtke NGK Spark Plug Europe GmbH (u nastavku „NGK”) sastavni su dio njihova ugovora s komercijalnim kupcima.Te se opće odredbe i uvjeti poslovanja odnose na sve poslovne odnose tvrtke NGK s kupcima. Odredbe i uvjeti poslovanja vrijede samo za kupce poduzetnike, pravne osobe javnog prava ili posebne fondove javnog prava.
 2. Ove odredbe i uvjeti poslovanja vrijede ekskluzivno i NGK ne prihvaća odredbe ni uvjete kupaca koje su proturječne ili odstupaju od ovih odredbi i uvjeta poslovanja ukoliko prethodno nije dao svoju izričitu suglasnost za njihovu valjanost. Ove odredbe i uvjeti poslovanja isto tako vrijede u slučajevima kada NGK vrši isporuku kupcu bez rezervacije, čak i ako tvrtka NGK nije svjesna postojanja konfliktnih ili odstupajućih odredbi i uvjeta na strani kupca koje nisu sukladne ovim općim odredbama i uvjetima poslovanja.
 3. Pravno važeće izjave i obavijesti koje NGK šalje kupcu po zaključenju ugovora (za, primjerice, utvrđivanje rokova, obavještavanje o nepravilnostima, izjavu o povlačenju ili smanjenju) moraju se poslati u pisanom obliku da bi postale valjane.

II. Zaključivanje ugovora

 1. Ponude tvrtke NGK podložne su izmjenama i nisu obvezujuće. To vrijedi i za slučajeve kada NGK kupcima pruža kataloge, tehničku dokumentaciju te druge opise ili dokumente za proizvode. Tehnički opisi i reference na DIN ili slične norme ne predstavljaju jamstvo osim ukoliko to nije izričito zajamčila tvrtka NGK.
 2.  Narudžba robe od strane kupca smatra se obvezujućom ugovornom ponudom. Ugovor o isporuci sklapa se tek nakon pisane potvrde, a najkasnije po otpremanju robe. Dovoljan je pisani trag o prijenosu podataka.

Ill. Cijene

 1. U nedostatku izričitog sporazuma o suprotnom, cijene se formiraju izvan tvrtke NGK a uključuju cijenu pakiranja bez troškova otpreme.
 2. Ako je vrijeme isporuke dulje od četiri mjeseca, NGK zadržava pravo povećanja ugovorene cijenu u obimu povećanja svojih troškova (npr. u slučaju povećanja cijene sirovina, troškova plaća, carine i trošarina, poreza itd.). Ako je povećanje cijene veće od 5 %, kupac ima pravo povući se iz ugovora uz pisanu obavijest poslanu u roku jednog tjedna od primitka obavijesti o povećanju cijene.
 3. U slučaju kupnje isporuke (odjeljak V), kupac snosi troškove transporta izvan skladišta te troškove transportne police osiguranja koju zatraži kupac. Sve carinske obveze, trošarine, poreze i druge javne troškove snosi kupac.
 4. Ukoliko drugačije nije dogovoreno, ugovorena prodajna cijena dospijeva i plativa je u roku < 30 kalendarskih dana od datuma fakturiranja. Za sve načine plaćanja datum na koji NGK može raspolagati sredstvima koje mu duguje kupac smatra se datumom primitka uplate.
 5. Po isteku razdoblja plaćanja navedenog pod br. 4 smatrat će se da kupac kasni s plaćanjem. U tom će se slučaju na prodajnu cijenu obračunati kamate za čitavo razdoblje kašnjenja prema zakonski važećoj kamatnoj stopi. NGK zadržava pravo traženja dodatne odštete za kašnjenje u plaćanju.
 6. Kupac ima pravo na naknadu ili zadržavanje prava isključivo ako je njegova pritužba pravno utemeljena i neosporna. U slučaju nepravilnosti tijekom isporuke, svi protuzahtjevi kupca ostaju nepromijenjeni.

IV. Smanjena kreditna sposobnost

 1. Ako, nakon stupanja na snagu ugovorne obveze NGK spozna neke okolnosti koje bi mogle narušiti kredibilitet kupca, NGK ima pravo zatražiti plaćanje odmah, čak i ako su čekovi već primljeni za plaćanje. Nadalje, uslijed gore navedenih okolnosti, NGK ima pravo poslati na naplatu narudžbe na čekanju isključivo ako su nije plaćeno u naprijed i ako nema osiguranih vrijednosnica i to nakon razdoblja počeka za poništenje ugovora za ugrožena plaćanja ili zahtjeve za obeštećenje.

V. Isporuka

 1. Ako NGK, iz razloga koji nisu njegovom krivicom, ne može ispuniti zadani rok isporuke, NGK nije dužan proslijediti/otpremiti robu zračnim prijevozom.
 2. Ako se prepreka neprekidno ponavlja, obje strane imaju pravo poništiti dio ugovora koji još nije ispunjen. Poništenje neispunjenog dijela ugovora ne može se objaviti prije isteka četiri tjedna od pojave prepreke za izvršenje osim ukoliko to razdoblje počeka nije nerazumno za neku od strana.
 3. Ako je ugovoreno naručivanje na zahtjev , storno narudžbi spram tvrtke NGK treba izvršiti pravodobno, a ako suprotno nije ugovoreno , narudžbe se šalju u otprilike jednakim mjesečnim količinama. Ako se narudžbe ne otkažu na vrijeme, NGK ima pravo, po isteku razdoblja ništavnosti počeka, isporučiti robu ili poništiti dotični dio ugovora i zatražiti naknadu štete.
 4. Isporuke dijelova dopuštene su u obimu u kojem je to prihvatljivo kupcu.
 5. Ako NGK, na kupčev zahtjev, izveze robu bez plaćanja carine i pristojbi, kupac snosi odgovornost za sve daljnje carinske zahtjeve i pristojbe spram tvrtke NGK.
 6. Nadalje, ispunjavanje obveza od strane tvrtke NGK za isporuku robe i druge ovisi o pravodobnom i ispravnom ispunjavanju kupčeve obveze. Zadržava se pravo obrane od neizvršenja ugovora.

VI. Uvjeti za izvršenje obveza / prijenos rizika

 1. Međutim, u slučaju kupnje s isporukom, rizik slučajnog gubitka i nehotičnog oštećenja robe, kao i rizik kašnjenja u isporuci, prenosi se na kupca od trenutka predaje robe pružatelju usluge prijevoza ili njegovom posredniku, kao i bilo kojoj drugoj osobi ili instituciji koja isporuku treba izvršiti. Primopredaja se smatra izvršenom čak i ako ne je kupac ne prihvati. U slučaju isporuke iz skladišta rizik se prenosi na kupcu u trenutku kada ga NGK informira da je roba spremna za preuzimanje.
 2. Ako ništa suprotno nije izričito ugovoreno, o pakiranju i načinu transporta odlučuje NGK.

VII. Zadržavanje vlasničkih prava

 1. NGK zadržava vlasništvo nad robom sve do kompletne isplate svih tekućih i budućih zahtjeva po dotičnim kupoprodajnim ugovorima i aktualnom poslovnom odnosu (u nastavku „osigurane tražbine”).
 2. Roba podložna zadržavanju vlasničkih prava ne smije se davati trećim stranama ni ustupati kao vrijednosni papir prije naplate u cijelosti svih osiguranih tražbina u cijelosti. Kupac treba odmah pisanim putem obavijestiti tvrtku NGK ako i u kojem obimu dođe do pristupa trećih strana robi u vlasništvu tvrtke NGK.
 3. Kupca ima pravo preprodavati i/ili obrađivati robu podložnu zadržavanju vlasničkih prava u okviru uobičajenog poslovanja. U tom slučaju vrijede sljedeće dodatne odredbe:
  1. Zadržavanjem vlasničkih prava obuhvaćeni su proizvodi nastali obradom, miješanjem ili kombiniranjem roba tvrtke NGK u njihovoj punoj vrijednosti, pri čemu se NGK smatra proizvođačem. U slučaju obrade, miješanja ili kombiniranja s robama trećih strana, NGK stječe suvlasništvo u omjeru fakturiranih vrijednosti obrađenih, miješanih ili kombiniranih roba. U svakom drugom pogledu, isto vrijedi za sve novonastale proizvode kao i robu isporučenu sa zadržanim vlasničkim pravima.
  2. Potraživanja od trećih strana nastala kao posljedica preprodaje roba ili proizvoda kupac ustupa potraživanja u obliku vrijednosnog papira tvrtki NGK u cijelosti ili u iznosu mogućeg suvlasničkog udjela tvrtke NGK, a sukladno odredbama navedenim u prethodnom odlomku. NGK prihvaća ustup.
  3. Kupac može u vlastito ime naplaćivati štetne zahtjeve sve dok u potpunosti ispunjava svoje obveze prema tvrtki NGK. NGK neće naplatiti štetu sve dok kupac ispunjava svoje obveze plaćanja spram tvrtke NGK, ako nema zaostalih dugovanja, ako nema zahtjeva za otvaranje postupka zbog insolventnosti te ako ne postoje neke druge poteškoće u plaćanju kod kupca. Međutim, ako takve poteškoće postoje, NGK ima pravo zatražiti da mu kupac otkrije sva ustupljena potraživanja i dužnike, da mu pruži sve potrebne informacije za prikupljanje i primopredaju dotičnih dokumenata te omogući da dužnike (treće strane) obavijesti o ustupu.
  4. Ako je utrživa vrijednost vrijednosnih papira za više od 10 % veća od potraživanja tvrtke NGK, NGK će izdati vrijednosne papire na zahtjev kupca. NGK je odgovoran za vrijednosne papire koje će se izdati.
 4. Kupac mora osigurati sigurnu i pravilnu skrb nad predmetima koji su u vlasništvu tvrtke NGK te osigurati iste o vlastitom trošku od krađe, požara i drugih materijalnih oštećenja.
 5. Ako u stranoj odredišnoj državi zadržavanje vlasničkih prava nije primjenjivo uopće ili nije primjenjivo u naznačenom obimu, kupac na zahtjev treba surađivati u svrhu osiguravanja vrijednosnih papira koji su jednako učinkoviti kao mogućnost naznačenog zadržavanja vlasničkih prava.

VIII. Jamstveni zahtjevi kupca

 1. U slučaju materijalne neispravnost ili nepravilnosti vlasničkih prava na kupčeva se prava, ukoliko nije drugačije određeno, primjenjuju zakonske odredbe i to na sljedeći način.
 2. Kupčevi zahtjevi za utvrđenim nepravilnostima predmnijevaju da je kupac ispunio svoje zakonske obveze i pregledao te izvijestio drugu stranu o nepravilnostima (§§ 377,381 HGB). Ako se nepravilnost utvrdi tijekom samog pregleda ili kasnije, NGK o istom treba odmah biti obaviješten pisanim putem. Obavijest se smatra odmah poslanom ako se pošalje u roku dva tjedna, a pritom je pravodobno slanje obavijesti dostatno za ispunjenje zadanog roka. Neovisno o toj obvezi pregleda i obavještavanja o nepravilnostima, kupac tvrtku NGK o vidljivim nedostacima (uključujući pogrešne i manjkave isporuke) treba obavijestiti pisanim putem u roku dva tjedna od isporuke, a pritom je pravodobno slanje obavijesti dostatno za ispunjenje zadanog roka. Ako kupac ne pregleda pravilno i/ili ne izvijesti pravodobno o nedostacima, tvrtka NGK ni u kojem slučaju ne snosi odgovornost za iste.
 3. Ako je isporučena roba neispravna, NGK može odabrati hoće li izabrati daljnje postupanje i ispraviti taj nedostatak (popravak) ili isporučiti novu robu bez nedostataka (zamjenska isporuka). To neće utjecati na pravo tvrtke NGK da odbije daljnje postupanje u okviru dopuštenih zakonskih uvjeta.
 4. NGK ima pravo izvršiti daljnje postupanje ovisno o tome je li kupac platio dospjelu kupovnu cijenu. Međutim, kupac ima pravo zadržati dio kupovne cijene srazmjeran nedostatku, a u razumnim okvirima.
 5. Kupac tvrtki NGK treba dati vremena i mogućnost za daljnje postupanje, posebice po pitanju primopredaje odbijene robe u svrhu pregleda. U slučaju zamjenske isporuke kupac mora vratiti neispravnu robu tvrtki NGK sukladno važećim zakonskim odredbama. Naredno postupanje ni u kojem slučaju ne uključuje uklanjanje neispravnog artikla niti njegovu ponovnu ugradnju ako tvrtka NGK nije na to izvorno bila obvezana.
 6. NGK snosi sve potrebne troškove za pregled i naredno postupanje, posebice transport, vrijeme rada i materijalne troškove (ali ne za sljedeće: troškove rastavljanja i ugradnje) ako se utvrdi da je kvar stvarno prisutan. Međutim, ako se ispostavi da je zahtjev za uklanjanje nedostataka od strane kupca bio neopravdan, NGK može zatražiti naknadnu za troškove.
 7. Suprotno zakonskim odredbama, opće vremensko ograničenje za slanje pritužbi za nedostatke u materijalu i nepravilnosti u vlasničkim pravima iznosi jednu godinu od trenutka isporuke.
 8.  Kupčevi zahtjevi za naknadu štete ili povrat uzaludnih troškova mogući su isključivo sukladno Odjeljku X, a u svakom su drugom slučaju isključeni.

IX. Obveza proizvođača

 1. Ako je to moguće i u razumnim okvirima, od kupca se traži da vodi evidenciju o preprodaji kako bi se mogli identificirati kupci u slučaju štete. Kupac mora obvezati svog kupca sve dok je takva vrsta dokumentacije moguća i razumna za njih.
 2. Kupac je dužan pružiti podršku tvrtke NGK na sve razumne načine kako bi branio obveze proizvođača tvrtke NGK.
 3. Kupac je dužan odmah obavijestiti tvrtku NGK o svim potraživanjima i drugim neuobičajenim okolnostima vezanim uz proizvode.

X. Izjava o odricanju odgovornosti

 1. U mjeri ako ništa drugo ne nastane temeljem ovih odredbi i uvjeta poslovanja uključujući odredbe koje slijede, NGK je odgovoran za kršenje ugovornih i neugovornih obveza sukladno važećim zakonskim odredbama.
 2. NGK je odgovoran za oštećenja, neovisno o pravnim temeljima, nastala s namjerom i uslijed krajnje nepažnje. U slučaju obične nepažnje, NGK snosi odgovornost za sljedeće:
  1. Oštećenja koja mogu ugroziti život i prouzročiti oštećenja udova ili narušiti zdravlje pojedinca.
  2. Oštećenja nastala kao posljedica kršenja osnovne ugovorne obveze (obveze čije ispunjenje omogućuje u prvom redu izvršenje ugovora i u čije se pridržavanje ugovorni partner redovno uzda i vjeruje mu). Međutim, u tom slučaju odgovornost tvrtke NGK ograničena je na naknadu predvidljive, obično ponavljajuće štete.
 3. Ograničenja odgovornosti posljedično vezana uz Odjeljak 2 ne vrijede ako NGK prijetvorno skriva neki nedostatak ili preuzima jamstvo za kvalitetu robe.

XI. Prava intelektualnog vlasništva

NGK zadržava vlasnička prava i autorska prava za sve ilustracije, crteže, tehničke opise, upute za rad, izračune i druge dokumente.  Takve informacije možda neće biti dostupne trećim stranama bez izričitog pisanog odobrenja tvrtke NGK.

XII. Mjerodavno pravo, mjesto izvršenja, prorogacija

 1. Zakon Savezne Republike Njemačke, uključujući UN ugovornu konvenciju za međunarodnu prodaju roba primjenjiv je u navedenim poslovnim odnosima i svim pravnim odnosima između tvrtke NGK i kupca. Preduvjeti i učinci zadržavanja vlasničkih prava sukladno Odjeljku VII podložni su zakonu u mjestu skladištenja robe, a ukoliko zakon koji pogoduje njemačkom zakonu nije primjenjiv ili ne važi.
 2. Mjesto izvršenja jest Ratingen
 3. Ako je kupac trgovac u punom smislu značenja te riječi prema njemačkom Zakonu o trgovini (Handelsgesetzbuch), pravne osobe javnog prava ili posebne udruge javnog prava, jedino je, a ujedno i međunarodno, mjesto nadležnosti za sve sporove koji nastanu izravno ili neizravno temeljem ugovornog odnosa mjesto sjedišta tvrtke NGK – Ratingen. Međutim, NGK ima pravo obavljati pravne poslove i u generalno određenom mjestu nadležnosti kupca.

Ratingen, 2018           

NGK Spark Plug Europe GmbH