spanner Αναζήτηση Ανταλλακτικών
chevron-down

SlashesΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

I. Γενικά

 1. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις πώλησης και προμήθειας για την NGK Spark Plug Europe GmbH (εφεξής αναφερόμενη ως "NGK") αποτελούν αναπόσπαστο μέρος συμβάσεων, τις οποίες συνάπτει με τους εμπορικούς πελάτες της.Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις συναλλαγών εφαρμόζονται για όλες τις επιχειρηματικές σχέσεις της NGK με τους πελάτες της. Οι όροι και προϋποθέσεις συναλλαγών εφαρμόζονται μόνον, εάν ο πελάτης είναι επιχειρηματίας, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ειδικό κεφάλαιο δημοσίου δικαίου.
 2. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις συναλλαγών εφαρμόζονται αποκλειστικά. Η NGK δεν αποδέχεται οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις του πελάτη, οι οποίοι έρχονται σε αντίθεση ή αποκλίνουν από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συναλλαγών, εκτός εάν η NGK έχει συμφωνήσει ρητά για την εγκυρότητά τους. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις συναλλαγών εφαρμόζονται επίσης, εάν η NGK εκτελεί την παράδοση στον πελάτη χωρίς επιφύλαξη, ακόμη και εάν η NGK γνωρίζει την ύπαρξη όρων και προϋποθέσεων του πελάτη που έρχονται σε αντίθεση ή αποκλίνουν από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συναλλαγών.
 3. Νομικά σημαντικές δηλώσεις και γνωστοποιήσεις που πρέπει να υποβάλλονται από τον πελάτη προς την NGK μετά τη σύναψη της σύμβασης (π.χ. καθορισμός προθεσμιών, γνωστοποίηση ελαττωμάτων, δήλωση απόσυρσης ή μείωσης) πρέπει να πραγματοποιούνται εγγράφως, προκειμένου να τεθούν σε ισχύ.

II. Σύναψη σύμβασης

 1. Οι προσφορές της NGK υπόκεινται σε αλλαγές και δεν είναι δεσμευτικές. Το ίδιο ισχύει, εάν η NGK έχει παράσχει στον πελάτη καταλόγους, τεχνικά έγγραφα, άλλες περιγραφές προϊόντων ή έγγραφα. Τεχνικές περιγραφές και αναφορές σε γερμανικά πρότυπα DIN ή παρόμοια πρότυπα δεν αποτελούν εγγύηση, εκτός εάν αυτό εξασφαλίζεται ρητά από την NGK.
 2. Η παραγγελία ειδών από τον πελάτη θεωρείται δεσμευτική συμβατική προσφορά. Σύμβαση παράδοσης συνάπτεται μόνο κατόπιν γραπτής επιβεβαίωσης παραγγελίας, το αργότερο μετά την αποστολή των ειδών. Αρκεί η γραπτή μετάδοση μέσω τηλεμετάδοσης δεδομένων.

Ill. Τιμές

 1. Εάν δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, οι τιμές καθορίζονται από την NGK συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας χωρίς το κόστος μεταφοράς.
 2. Εάν ο χρόνος παράδοσης ξεπεράσει τους τέσσερις μήνες, η NGK διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει τη συμφωνηθείσα τιμή στο βαθμό που θα αυξηθούν τα έξοδά μας (π.χ. αύξηση πρώτων υλών, εξόδων μισθοδοσίας, δασμών και ειδικών φόρων κατανάλωσης, φόρων κ.λπ.). Εάν η αύξηση της τιμής ξεπεράσει το 5%, ο πελάτης is δύναται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση με γραπτή γνωστοποίηση εντός μίας εβδομάδας από τη λήψη της γνωστοποίησης αύξησης της τιμής.
 3. Σε περίπτωση αγοράς παράδοσης (Τμήμα V), o πελάτης βαρύνεται με τα μεταφορικά έξοδα εκ της αποθήκης και τα έξοδα της ασφάλειας μεταφοράς που ζητείται από τον πελάτη. Τυχόν δασμοί, τέλη, φόροι και άλλα δημόσια τέλη βαρύνουν τον πελάτη.
 4. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, η συμφωνηθείσα τιμή αγοράς καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή εντός < 30 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση του τιμολογίου. Σε περίπτωση όλων των μέσων πληρωμής, η ημερομηνία κατά την οποία η NGK μπορεί να διαθέσει το ποσό το οποίο οφείλεται από τον πελάτη, ορίζεται η ημερομηνία είσπραξης της πληρωμής.
 5. Κατόπιν παρέλευσης της προθεσμίας πληρωμής η οποία ορίζεται στο σημείο 4, ο πελάτης θεωρείται ότι δεν συμμορφώνεται. Η τιμή αγοράς βαρύνεται με τόκους κατά τη διάρκεια της περιόδου καθυστέρησης προσαυξανόμενη με τόκους υπερημερίας, με το νόμιμο ισχύον επιτόκιο. Η NGK διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει περαιτέρω αποζημιώσεις για την καθυστέρηση.
 6. Ο πελάτης είναι δικαιούχος συμψηφισμού ή κατακράτησης μόνο στο βαθμό που η αξίωσή του είναι νόμιμη ή αναντίρρητη. Σε περίπτωση ελαττωμάτων στην παράδοση, δεν θίγονται οι ανταγωγές του πελάτη.

IV. Μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα

 1. Εάν, μετά τη σύναψη σύμβασης , η NGK αντιληφθεί περιστάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, η NGK δύναται να αξιώσει άμεση πληρωμή, ακόμη και εάν έχουν ήδη ληφθεί επιταγές για πληρωμή. Επιπλέον, λόγω των ως άνω αναφερόμενων περιστάσεων, η NGK δύναται να εκτελέσει παραγγελίες που εκκρεμούν μόνο έναντι προπληρωμής ή παροχής εγγύησης και μετά από περίοδο χάριτος να υπαναχωρήσει από συμβάσεις στο πλαίσιο των οποίων η πληρωμήέχει τεθεί σε κίνδυνο ή να αξιώσει αποζημίωση για ζημίες.

V. Παράδοση

 1. Εάν η NGK, για λόγους οι οποίοι δεν θα ήταν δυνατό να αποδοθούν σε δική της υπαιτιότητα, παρεμποδιστεί από την τήρηση μιας προθεσμίας παράδοσης, η NGK δεν υποχρεούται να αποστείλει/παράσχει τα είδη μέσω αεροπορικής μεταφοράς.
 2. Εάν η παρεμπόδιση της εκτέλεσης συνεχιστεί επανειλημμένα, αμφότερα τα μέρη δύνανται να υπαναχωρήσουν από το μέρος της σύμβασης το οποίο δεν έχει ακόμη εκτελεστεί. Η υπαναχώρηση από το μέρος της σύμβασης που δεν εκτελέστηκε δεν δύναται να δηλωθεί νωρίτερα από τέσσερις εβδομάδες μετά την παρεμπόδιση της εκτέλεσης, εκτός εάν αυτή η περίοδος αναμονήςείναι αδικαιολόγητη για αμφότερα τα μέρη.
 3. Εάν συμφωνηθεί η εκτέλεση παραγγελιών κατόπιν αιτήματος, η ακύρωση πρέπει να γνωστοποιείται στην NGK εγκαίρως και εάν δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά , σε περίπου ισομερή μηνιαία ποσά. Εάν οι παραγγελίες δεν ακυρωθούν εγκαίρως, η NGK δύναται , μετά την παρέλευση μιας άκαρπης περιόδου χάριτος, να παραδώσει τα είδη ή να υπαναχωρήσει από το τμήμα της σύμβασης που δεν εκτελέστηκε και να αξιώσει αποζημίωση για ζημίες.
 4. Τμηματικές παραδόσεις επιτρέπονται εφόσον αυτό δικαιολογείται προς τον πελάτη.
 5. Εάν η NGK, κατόπιν αιτήματος του 'πελάτη, εξάγει τα είδη χωρίς να έχουν πληρωθεί οι δασμοί και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, ο πελάτης ευθύνεται για τυχόν πρόσθετες αξιώiσεις της υπηρεσίας δασμών και ειδικών φόρων έναντι της NGK
 6. Επιπλέον, η συμμόρφωση της NGK με την υποχρέωση παράδοσης ή εκτέλεσης εξαρτάται από την έγκαιρη και δέουσα εκπλήρωση της υποχρέωση της υποχρέωσης του πελάτη. Δεν επηρεάζεται η υπεράσπιση της μη εκτέλεσης της σύμβασης.

VI. Όροι εκτέλεσης/Μετάθεση κινδύνου

 1. Σε περίπτωση αγοράς, η οποία συμπεριλαμβάνει παράδοση, ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας και τυχαίας αλλοίωσης των ειδών, καθώς και ο κίνδυνος καθυστέρησης μετατίθεται στον πελάτη, μόλις τα είδη παραδοθούν στον ναυλομεσίτη, στον μεταφορέα ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή φορέα που έχει οριστεί για την παράδοση. Η παράδοση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, εάν ο πελάτης βρίσκεται σε υπερημερία αποδοχής. Σε περίπτωση παράδοσης εκ της αποθήκης, ο κίνδυνος αυτός μετατίθεται στον πελάτη τον χρόνο κατά τον οποίο η NGK ενημερώνει τον πελάτη ότι τα είδη μπορούν να παραληφθούν.
 2. Εάν δενέχει συμφωνηθεί ρητά κάτι αντίθετο , η συσκευασία και ο τρόπος μεταφοράς καθορίζονται με τη διακριτική ευχέρεια της NGK.

VII. Επιφύλαξη κυριότητας

 1. Η NGK διατηρεί την κυριότητα των πωλούμενων ειδών μέχρι την πλήρη εξόφληση όλων των τρεχουσών και μελλοντικών απαιτήσεων, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από τις αντίστοιχες συμβάσεις αγοράς και την τρέχουσα εμπορική σχέση (εφεξής αναφερόμενες ως "ασφαλισμένες απαιτήσεις").
 2. Τα είδη τα οποία υπόκεινται σε επιφύλαξη κυριότητας δεν μπορούν ούτε να δεσμευτούν από τρίτους ούτε να εκχωρηθούν ως εγγύηση πριν την εξόφληση των ασφαλισμένων απαιτήσεων. Ο πελάτης πρέπει αμέσως να ενημερώσει την NGK γραπτώς, εάν και εφόσον θα υπάρξει πρόσβαση τρίτων στα είδη της NGK.
 3. Ο πελάτης δύναται να επαναπωλήσει ή/και να μεταποιήσει τα είδη τα οποία υπόκεινται σε επιφύλαξη κυριότητας στο πλαίσιο των συνήθων εμπορικών πράξεων. Σε αυτήν την περίπτωση, εφαρμόζονται επιπροσθέτως οι ακόλουθες διατάξεις:
  1.  Η επιφύλαξη της κυριότητας επεκτείνεται στα προϊόντα τα οποία έχουν δημιουργηθεί μέσω μεταποίησης, ανάμιξης ή συνδυασμού των ειδών της NGK στο ακέραιο της αξίας τους, όπου η NGK θεωρείται η κατασκευάστρια εταιρεία. Σε περίπτωση μεταποίησης, ανάμιξης ή συνδυασμού με είδη τρίτων, η NGK αποκτά τη συγκυριότητα κατ' αναλογία προς τις τιμολογιακές αξίες των μεταποιημένων, αναμεμιγμένων ή συνδυασμένων προϊόντων. Από κάθε άλλη άποψη, ισχύει το ίδιο και για το παραγόμενο προϊόν, όπως και για τα είδη που παραδίδονται με επιφύλαξη της κυριότητας.
  2. Οι απαιτήσεις έναντι τρίτων οι οποίες προκύπτουν από την επαναπώληση των ειδών ή του προϊόντος εκχωρούνται στην NGK από τον πελάτη στο σύνολό τους ή σε ποσό ισοδύναμο προς το δυνητικό μερίδιο συγκυριότητας της NGK ως εγγύηση σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Η NGK αποδέχεται την εκχώρηση.
  3. Ο πελάτης επιτρέπεται να εισπράξει τις απαιτήσεις στο όνομά του, εφόσον πληροί δεόντως το σύνολο των υποχρεώσεών του προς την NGK. Η NGK δεν θα εισπράξει την απαίτηση εφόσον ο πελάτης πληροί τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή προς την NGK, δεν σημειώνει καθυστερήσεις πληρωμής, δεν έχει κατατεθεί αίτηση για την κίνηση πτωχευτικής διαδικασίας και δεν παρουσιάζει ανεπάρκειες όσον αφορά την ικανότητα πληρωμής του. Σε αυτήν την περίπτωση, ωστόσο, η NGK δύναται να απαιτήσει από τον πελάτη να γνωστοποιήσει στην NGK τις εκχωρηθείσες απαιτήσεις του και τους οφειλέτες του, να παράσχει στην NGK όλες τις πληροφορίες, οι οποίες είναι αναγκαίες για την είσπραξη, να παραδώσει τα σχετικά έγγραφα και να ειδοποιήσει τους οφειλέτες (τρίτα μέρη) για την εκχώρηση.
  4. Εάν η ρευστοποιήσιμη αξία των εγγυήσεων ξεπερνά τις απαιτήσεις της NGK κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 10%, η NGK αποδεσμεύει εγγυήσεις κατ' αιτήματος του πελάτη. Η NGK είναι υπεύθυνη για την επιλογή των εγγυήσεων που θα αποδεσμευτούν.
 4. Ο πελάτης διασφαλίζει την ασφαλή και κατάλληλη φύλαξη των αντικειμένων επί των οποίων έχει κυριότητα η NGK και πρέπει να τα ασφαλίζει με δικά του έξοδα έναντι κλοπής, πυρκαγιάς, και άλλης ζημίας περιουσίας.
 5. Εάν σε μια ξένη χώρα προορισμού, η επιφύλαξη τίτλου δεν εφαρμόζεται ή δεν εφαρμόζεται στον επιδιωκόμενο βαθμό , ο πελάτης πρέπει κατόπιν αιτήματος να συνεργαστεί για την παροχή εγγυήσεων των οποίων η εφαρμογή προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο στην εν λόγω επιφύλαξη κiυριότητας.

VIII. Αξιώσεις αποζημίωσης του πελάτη

 1. Οι νομοθετικές διατάξεις εφαρμόζονται στα δικαιώματα του πελάτη σε περίπτωση ελαττωμάτων υλικού και ελαττωμάτων που βαρύνουν τον τίτλο κυριότητας, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στις ακόλουθες διατάξεις:
 2. Οι αξιώσεις του πελάτη για ελαττώματα προϋποθέτουν ότι έχει συμμορφωθεί με τις νόμιμες υποχρεώσεις του όσον αφορά την επιθεώρηση και τη γνωστοποίηση ελαττωμάτων (§§ 377,381 HGB). Εάν διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα κατά την εξέταση ή μεταγενέστερα, η NGK πρέπει να ειδοποιηθεί αμέσως εγγράφως. Η γνωστοποίηση θεωρείται ότι είναι άμεση, εάν υποβληθεί εντός δύο εβδομάδων, ενώ η έγκαιρη αποστολή επαρκεί για τη συμμόρφωση με την προθεσμία. Ανεξάρτητα από αυτήν την υποχρέωση επιθεώρησης για τυχόν ελαττώματα και τη γνωστοποίησή τους, ο πελάτης πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως την NGK για τα προφανή ελαττώματα (συμπεριλαμβανομένων λανθασμένων παραδόσεων και των παραδόσεων εντός σύντομου χρόνου) εντός δύο εβδομάδων από την παράδοση, ενώ η έγκαιρη αποστολή της γνωστοποίησης επαρκεί για τη συμμόρφωση με την προθεσμία. Εάν ο πελάτης δεν επιθεωρήσει ή/και αναφέρει δεόντως τυχόν ελαττώματα, η NGK απαλλάσσεται από την ευθύνη για το μη γνωστοποιηθέν ελάττωμα.
 3. Εάν τα είδη που έχουν παραδοθεί είναι ελαττωματικά, η NGK δύναται αρχικά να επιλέξει κατά πόσον θα προβεί σε μεταγενέστερη εκπλήρωση, διορθώνοντας το ελάττωμα (αποκατάσταση ελαττωμάτων) ή παρέχοντας είδη απαλλαγμένα ελαττωμάτων (παράδοση αντικατάστασης). Δεν επηρεάζεται το δικαίωμα της NGK να αρνηθεί τη μεταγενέστερη εκπλήρωση βάσει των νομίμων προϋποθέσεων.
 4. Η NGK δύναται να προβεί στην οφειλόμενη μεταγενέστερη εκπλήρωση με τον όρο ότι ο πελάτης θα καταβάλει το πληρωτέο τίμημα. Ωστόσο, ο πελάτης δύναται να παρακρατήσει ένα εύλογο μέρος του τιμήματος κατ' αναλογία προς το διαπιστωθέν ελάττωμα.
 5. Ο πελάτης παρέχει στην NGK τον χρόνο και τη δυνατότητα που απαιτούνται για τη μεταγενέστερη εκπλήρωση η οποία οφείλεται προς την NGK, ειδικότερα για να παραδώσει τα απορριφθέντα είδη για σκοπούς επιθεώρησης. Σε περίπτωση αντικατάστασης, ο πελάτης επιστρέφει τα ελαττωματικά είδη στην NGK σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις. Η μεταγενέστερη εκπλήρωση δεν περιλαμβάνει ούτε την απομάκρυνση του ελαττωματικού είδους ούτε την επανεγκατάστασή του, εάν αρχικά η NGK δεν ήταν υποχρεωμένη να το εγκαταστήσει.
 6. Η NGK βαρύνεται με τις δαπάνες, οι οποίες είναι αναγκαίες για τους σκοπούς της επιθεώρησης και της μεταγενέστερης εκπλήρωσης, ειδικότερα τα έξοδα μεταφοράς, μετακίνησης, εργασίας και υλικών (εξαιρούνται: έξοδα αποσυναρμολόγησης και εγκατάστασης), εάν πράγματι υπάρχει ελάττωμα. Εάν, ωστόσο, ένα αίτημα του πελάτη για αποκατάσταση των ελαττωμάτων αποδειχθεί αβάσιμο, η NGK δύναται να αξιώσει την απόδοση των εξόδων.
 7. Αντίθετα προς τις νόμιμες διατάξεις, η προθεσμία παραγραφής για απαιτήσεις οι οποίες απορρέουν από ελαττωματικά υλικά και ελαττώματα που βαρύνουν τον τίτλο κυριότητας είναι ένα έτος από την παράδοση.
 8. Οι απαιτήσεις του πελάτη για αποζημίωση ή απόδοση των ανώφελων δαπανών υφίστανται μόνο σύμφωνα με το Τμήμα X, διαφορετικά εξαιρούνται.

IX. Ευθύνη Λόγω Ελαττωματικών Προϊόντων

 1. Εάν είναι δυνατό και εύλογο, ζητείται από τον πελάτη η τήρηση αρχείων σχετικά με την επαναπώληση, προκειμένου να μπορεί να εντοπιστεί ο αγοραστής σε περίπτωση βλάβης. Ο πελάτης υποχρεούται να δεσμεύει τον πελάτη του ανάλογα, όσο αυτού του είδους η τεκμηρίωση είναι δυνατή και εύλογη για αυτόν.
 2. Ο πελάτης θα στηρίζει την NGK με κάθε εύλογο τρόπο, υπερασπιζόμενος την NGK έναντι της ευθύνης προϊόντων.
 3. Ο πελάτης θα ειδοποιεί εγκαίρως την NGK όσον αφορά οποιεσδήποτε απαιτήσεις ή άλλες ασυνήθεις περιστάσεις σε σχέσημε τα προϊόντα.

X. Αστική ευθύνη

 1. Εφόσον δεν απορρέει κάτι διαφορετικό από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων διατάξεων, η NGK ευθύνεται για την παραβίαση συμβατικών και μη συμβατικών υποχρεώσεων σύμφωνα με τις σχετικές νόμιμες διατάξεις.
 2. Η NGK υπέχει ευθύνη για προκαλούμενες βλάβες - ανεξαρτήτως των νομικών λόγων - από πρόθεση ή βαρεία αμέλεια. Σε περίπτωση απλής αμέλειας, η NGK υπέχει ευθύνη μόνο για
  1. βλάβες οφειλόμενες σε προσβολή της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της υγείας,
  2. βλάβες που προκύπτουν από την παραβίαση σημαντικής συμβατικής υποχρέωσης (υποχρέωσης, η εκπλήρωση της οποίας καθιστά δυνατή τη δέουσα εκτέλεση της σύμβασης, και στην τήρηση της οποίας βασίζεται τακτικά ο έτερος συμβαλλόμενος). Σε αυτήν την περίπτωση, η ευθύνη της NGK περιορίζεται στην αποζημίωση της προβλεπόμενης, τυπικά εμφανιζόμενη βλάβης.
 3. Οι περιορισμοί της ευθύνης που προκύπτουν από το Τμήμα 2 δεν εφαρμόζονται, εάν η NGK έχει αποσιωπήσει δολίως την ύπαρξη ελαττώματος ή έχει παράσχει εγγύηση για την ποιότητα των ειδών.

XI. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η NGK διατηρεί τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και πνευματικά δικαιώματα για το σύνολο των απεικονίσεων, σχεδίων, τεχνικώνl περιγραφών , οδηγιών λειτουργίας, υπολογισμών, και άλλων εγγράφων.  Οιεν λόγω πληροφορίες δεν πρέπει να διατίθενται σε τρίτους χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της NGK.

XII. Ισχύον δίκαιο, τόπος εκτέλεσης, παρέκταση

 1. Το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών περί συμβάσεων διεθνούς πώλησης αγαθών, εφαρμόζονται σε αυτές τις εμπορικές σχέσεις και σε όλες τις νομικές σχέσεις μεταξύ της NGK και του πελάτη. Οι προϋποθέσεις και τα αποτελέσματα της επιφύλαξης της κυριότητας δυνάμει του Τμήματος VII υπόκεινται στο δίκαιο της αντίστοιχης τοποθεσίας αποθήκευσης των ειδών, εφόσον η επιλογή νομοθεσίας υπέρ της γερμανικής νομοθεσίας είναι απαράδεκτη ή αλυσιτελής.
 2.  Τόπος εκτέλεσης είναι το Ratingen
 3. Εάν ο πελάτης είναι έμπορος κατά τον γερμανικό εμπορικό κώδικα (Handelsgesetzbuch), νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ειδικό κεφάλαιο δημοσίου δικαίου, ο αποκλειστικός - και διεθνής - τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις διαφορές οι οποίες δύνανται να προκύψουν άμεσα ή έμμεσα από τη συμβατική σχέση είναι η καταστατική έδρα της NGK στο Ratingen. Ωστόσο, η NGK δύναται επίσης να ασκήσει ένδικη προσφυγή στο γενικό τόπο δικαιοδοσίας του πελάτη.

Ratingen, 2018                                                                  

NGK Spark Plug Europe GmbH

Trading Terms & Conditions

slashesΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

I. Γενικά

 1. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις πώλησης και προμήθειας για την NGK Spark Plug Europe GmbH (εφεξής αναφερόμενη ως "NGK") αποτελούν αναπόσπαστο μέρος συμβάσεων, τις οποίες συνάπτει με τους εμπορικούς πελάτες της. Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις συναλλαγών εφαρμόζονται για όλες τις επιχειρηματικές σχέσεις της NGK με τους πελάτες της. Οι όροι και προϋποθέσεις συναλλαγών εφαρμόζονται μόνον, εάν ο πελάτης είναι επιχειρηματίας, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ειδικό κεφάλαιο δημοσίου δικαίου.
 2. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις συναλλαγών εφαρμόζονται αποκλειστικά. Η NGK δεν αποδέχεται οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις του πελάτη, οι οποίοι έρχονται σε αντίθεση ή αποκλίνουν από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συναλλαγών, εκτός εάν η NGK έχει συμφωνήσει ρητά για την εγκυρότητά τους. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις συναλλαγών εφαρμόζονται επίσης, εάν η NGK εκτελεί την παράδοση στον πελάτη χωρίς επιφύλαξη, ακόμη και εάν η NGK γνωρίζει την ύπαρξη όρων και προϋποθέσεων του πελάτη που έρχονται σε αντίθεση ή αποκλίνουν από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συναλλαγών.
 3. Νομικά σημαντικές δηλώσεις και γνωστοποιήσεις που πρέπει να υποβάλλονται από τον πελάτη προς την NGK μετά τη σύναψη της σύμβασης (π.χ. καθορισμός προθεσμιών, γνωστοποίηση ελαττωμάτων, δήλωση απόσυρσης ή μείωσης) πρέπει να πραγματοποιούνται εγγράφως, προκειμένου να τεθούν σε ισχύ.

II. Σύναψη σύμβασης

 1. Οι προσφορές της NGK υπόκεινται σε αλλαγές και δεν είναι δεσμευτικές. Το ίδιο ισχύει, εάν η NGK έχει παράσχει στον πελάτη καταλόγους, τεχνικά έγγραφα, άλλες περιγραφές προϊόντων ή έγγραφα. Τεχνικές περιγραφές και αναφορές σε γερμανικά πρότυπα DIN ή παρόμοια πρότυπα δεν αποτελούν εγγύηση, εκτός εάν αυτό εξασφαλίζεται ρητά από την NGK.
 2. Η παραγγελία ειδών από τον πελάτη θεωρείται δεσμευτική συμβατική προσφορά. Σύμβαση παράδοσης συνάπτεται μόνο κατόπιν γραπτής επιβεβαίωσης παραγγελίας, το αργότερο μετά την αποστολή των ειδών. Αρκεί η γραπτή μετάδοση μέσω τηλεμετάδοσης δεδομένων.

Ill. Τιμές

 1. Εάν δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, οι τιμές καθορίζονται από την NGK συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας χωρίς το κόστος μεταφοράς.
 2. Εάν ο χρόνος παράδοσης ξεπεράσει τους τέσσερις μήνες, η NGK διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει τη συμφωνηθείσα τιμή στο βαθμό που θα αυξηθούν τα έξοδά μας (π.χ. αύξηση πρώτων υλών, εξόδων μισθοδοσίας, δασμών και ειδικών φόρων κατανάλωσης, φόρων κ.λπ.). Εάν η αύξηση της τιμής ξεπεράσει το 5%, ο πελάτης is δύναται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση με γραπτή γνωστοποίηση εντός μίας εβδομάδας από τη λήψη της γνωστοποίησης αύξησης της τιμής.
 3. Σε περίπτωση αγοράς παράδοσης (Τμήμα V), o πελάτης βαρύνεται με τα μεταφορικά έξοδα εκ της αποθήκης και τα έξοδα της ασφάλειας μεταφοράς που ζητείται από τον πελάτη. Τυχόν δασμοί, τέλη, φόροι και άλλα δημόσια τέλη βαρύνουν τον πελάτη.
 4. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, η συμφωνηθείσα τιμή αγοράς καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή εντός < 30 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση του τιμολογίου. Σε περίπτωση όλων των μέσων πληρωμής, η ημερομηνία κατά την οποία η NGK μπορεί να διαθέσει το ποσό το οποίο οφείλεται από τον πελάτη, ορίζεται η ημερομηνία είσπραξης της πληρωμής.
 5. Κατόπιν παρέλευσης της προθεσμίας πληρωμής η οποία ορίζεται στο σημείο 4, ο πελάτης θεωρείται ότι δεν συμμορφώνεται. Η τιμή αγοράς βαρύνεται με τόκους κατά τη διάρκεια της περιόδου καθυστέρησης προσαυξανόμενη με τόκους υπερημερίας, με το νόμιμο ισχύον επιτόκιο. Η NGK διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει περαιτέρω αποζημιώσεις για την καθυστέρηση.
 6. Ο πελάτης είναι δικαιούχος συμψηφισμού ή κατακράτησης μόνο στο βαθμό που η αξίωσή του είναι νόμιμη ή αναντίρρητη. Σε περίπτωση ελαττωμάτων στην παράδοση, δεν θίγονται οι ανταγωγές του πελάτη.

IV. Μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα

 1. Εάν, μετά τη σύναψη σύμβασης , η NGK αντιληφθεί περιστάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, η NGK δύναται να αξιώσει άμεση πληρωμή, ακόμη και εάν έχουν ήδη ληφθεί επιταγές για πληρωμή. Επιπλέον, λόγω των ως άνω αναφερόμενων περιστάσεων, η NGK δύναται να εκτελέσει παραγγελίες που εκκρεμούν μόνο έναντι προπληρωμής ή παροχής εγγύησης και μετά από περίοδο χάριτος να υπαναχωρήσει από συμβάσεις στο πλαίσιο των οποίων η πληρωμήέχει τεθεί σε κίνδυνο ή να αξιώσει αποζημίωση για ζημίες.

V. Παράδοση

 1. Εάν η NGK, για λόγους οι οποίοι δεν θα ήταν δυνατό να αποδοθούν σε δική της υπαιτιότητα, παρεμποδιστεί από την τήρηση μιας προθεσμίας παράδοσης, η NGK δεν υποχρεούται να αποστείλει/παράσχει τα είδη μέσω αεροπορικής μεταφοράς.
 2. Εάν η παρεμπόδιση της εκτέλεσης συνεχιστεί επανειλημμένα, αμφότερα τα μέρη δύνανται να υπαναχωρήσουν από το μέρος της σύμβασης το οποίο δεν έχει ακόμη εκτελεστεί. Η υπαναχώρηση από το μέρος της σύμβασης που δεν εκτελέστηκε δεν δύναται να δηλωθεί νωρίτερα από τέσσερις εβδομάδες μετά την παρεμπόδιση της εκτέλεσης, εκτός εάν αυτή η περίοδος αναμονήςείναι αδικαιολόγητη για αμφότερα τα μέρη.
 3. Εάν συμφωνηθεί η εκτέλεση παραγγελιών κατόπιν αιτήματος, η ακύρωση πρέπει να γνωστοποιείται στην NGK εγκαίρως και εάν δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά , σε περίπου ισομερή μηνιαία ποσά. Εάν οι παραγγελίες δεν ακυρωθούν εγκαίρως, η NGK δύναται , μετά την παρέλευση μιας άκαρπης περιόδου χάριτος, να παραδώσει τα είδη ή να υπαναχωρήσει από το τμήμα της σύμβασης που δεν εκτελέστηκε και να αξιώσει αποζημίωση για ζημίες.
 4. Τμηματικές παραδόσεις επιτρέπονται εφόσον αυτό δικαιολογείται προς τον πελάτη.
 5. Εάν η NGK, κατόπιν αιτήματος του 'πελάτη, εξάγει τα είδη χωρίς να έχουν πληρωθεί οι δασμοί και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, ο πελάτης ευθύνεται για τυχόν πρόσθετες αξιώiσεις της υπηρεσίας δασμών και ειδικών φόρων έναντι της NGK.
 6. Επιπλέον, η συμμόρφωση της NGK με την υποχρέωση παράδοσης ή εκτέλεσης εξαρτάται από την έγκαιρη και δέουσα εκπλήρωση της υποχρέωση της υποχρέωσης του πελάτη. Δεν επηρεάζεται η υπεράσπιση της μη εκτέλεσης της σύμβασης.

VI. Όροι εκτέλεσης/Μετάθεση κινδύνου

 1. Σε περίπτωση αγοράς, η οποία συμπεριλαμβάνει παράδοση, ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας και τυχαίας αλλοίωσης των ειδών, καθώς και ο κίνδυνος καθυστέρησης μετατίθεται στον πελάτη, μόλις τα είδη παραδοθούν στον ναυλομεσίτη, στον μεταφορέα ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή φορέα που έχει οριστεί για την παράδοση. Η παράδοση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, εάν ο πελάτης βρίσκεται σε υπερημερία αποδοχής. Σε περίπτωση παράδοσης εκ της αποθήκης, ο κίνδυνος αυτός μετατίθεται στον πελάτη τον χρόνο κατά τον οποίο η NGK ενημερώνει τον πελάτη ότι τα είδη μπορούν να παραληφθούν.
 2. Εάν δενέχει συμφωνηθεί ρητά κάτι αντίθετο , η συσκευασία και ο τρόπος μεταφοράς καθορίζονται με τη διακριτική ευχέρεια της NGK.

VII. Επιφύλαξη κυριότητας

 1. Η NGK διατηρεί την κυριότητα των πωλούμενων ειδών μέχρι την πλήρη εξόφληση όλων των τρεχουσών και μελλοντικών απαιτήσεων, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από τις αντίστοιχες συμβάσεις αγοράς και την τρέχουσα εμπορική σχέση (εφεξής αναφερόμενες ως "ασφαλισμένες απαιτήσεις").
 2. Τα είδη τα οποία υπόκεινται σε επιφύλαξη κυριότητας δεν μπορούν ούτε να δεσμευτούν από τρίτους ούτε να εκχωρηθούν ως εγγύηση πριν την εξόφληση των ασφαλισμένων απαιτήσεων. Ο πελάτης πρέπει αμέσως να ενημερώσει την NGK γραπτώς, εάν και εφόσον θα υπάρξει πρόσβαση τρίτων στα είδη της NGK.
 3. Ο πελάτης δύναται να επαναπωλήσει ή/και να μεταποιήσει τα είδη τα οποία υπόκεινται σε επιφύλαξη κυριότητας στο πλαίσιο των συνήθων εμπορικών πράξεων. Σε αυτήν την περίπτωση, εφαρμόζονται επιπροσθέτως οι ακόλουθες διατάξεις:
  1. Η επιφύλαξη της κυριότητας επεκτείνεται στα προϊόντα τα οποία έχουν δημιουργηθεί μέσω μεταποίησης, ανάμιξης ή συνδυασμού των ειδών της NGK στο ακέραιο της αξίας τους, όπου η NGK θεωρείται η κατασκευάστρια εταιρεία. Σε περίπτωση μεταποίησης, ανάμιξης ή συνδυασμού με είδη τρίτων, η NGK αποκτά τη συγκυριότητα κατ' αναλογία προς τις τιμολογιακές αξίες των μεταποιημένων, αναμεμιγμένων ή συνδυασμένων προϊόντων. Από κάθε άλλη άποψη, ισχύει το ίδιο και για το παραγόμενο προϊόν, όπως και για τα είδη που παραδίδονται με επιφύλαξη της κυριότητας.
  2. Οι απαιτήσεις έναντι τρίτων οι οποίες προκύπτουν από την επαναπώληση των ειδών ή του προϊόντος εκχωρούνται στην NGK από τον πελάτη στο σύνολό τους ή σε ποσό ισοδύναμο προς το δυνητικό μερίδιο συγκυριότητας της NGK ως εγγύηση σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Η NGK αποδέχεται την εκχώρηση.
  3. Ο πελάτης επιτρέπεται να εισπράξει τις απαιτήσεις στο όνομά του, εφόσον πληροί δεόντως το σύνολο των υποχρεώσεών του προς την NGK. Η NGK δεν θα εισπράξει την απαίτηση εφόσον ο πελάτης πληροί τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή προς την NGK, δεν σημειώνει καθυστερήσεις πληρωμής, δεν έχει κατατεθεί αίτηση για την κίνηση πτωχευτικής διαδικασίας και δεν παρουσιάζει ανεπάρκειες όσον αφορά την ικανότητα πληρωμής του. Σε αυτήν την περίπτωση, ωστόσο, η NGK δύναται να απαιτήσει από τον πελάτη να γνωστοποιήσει στην NGK τις εκχωρηθείσες απαιτήσεις του και τους οφειλέτες του, να παράσχει στην NGK όλες τις πληροφορίες, οι οποίες είναι αναγκαίες για την είσπραξη, να παραδώσει τα σχετικά έγγραφα και να ειδοποιήσει τους οφειλέτες (τρίτα μέρη) για την εκχώρηση.
  4. Εάν η ρευστοποιήσιμη αξία των εγγυήσεων ξεπερνά τις απαιτήσεις της NGK κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 10%, η NGK αποδεσμεύει εγγυήσεις κατ' αιτήματος του πελάτη. Η NGK είναι υπεύθυνη για την επιλογή των εγγυήσεων που θα αποδεσμευτούν.
 4. Ο πελάτης διασφαλίζει την ασφαλή και κατάλληλη φύλαξη των αντικειμένων επί των οποίων έχει κυριότητα η NGK και πρέπει να τα ασφαλίζει με δικά του έξοδα έναντι κλοπής, πυρκαγιάς, και άλλης ζημίας περιουσίας.
 5. Εάν σε μια ξένη χώρα προορισμού, η επιφύλαξη τίτλου δεν εφαρμόζεται ή δεν εφαρμόζεται στον επιδιωκόμενο βαθμό , ο πελάτης πρέπει κατόπιν αιτήματος να συνεργαστεί για την παροχή εγγυήσεων των οποίων η εφαρμογή προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο στην εν λόγω επιφύλαξη κiυριότητας.

VIII. Αξιώσεις αποζημίωσης του πελάτη

 1. Οι νομοθετικές διατάξεις εφαρμόζονται στα δικαιώματα του πελάτη σε περίπτωση ελαττωμάτων υλικού και ελαττωμάτων που βαρύνουν τον τίτλο κυριότητας, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στις ακόλουθες διατάξεις:
 2. Οι αξιώσεις του πελάτη για ελαττώματα προϋποθέτουν ότι έχει συμμορφωθεί με τις νόμιμες υποχρεώσεις του όσον αφορά την επιθεώρηση και τη γνωστοποίηση ελαττωμάτων (§§ 377,381 HGB). Εάν διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα κατά την εξέταση ή μεταγενέστερα, η NGK πρέπει να ειδοποιηθεί αμέσως εγγράφως. Η γνωστοποίηση θεωρείται ότι είναι άμεση, εάν υποβληθεί εντός δύο εβδομάδων, ενώ η έγκαιρη αποστολή επαρκεί για τη συμμόρφωση με την προθεσμία. Ανεξάρτητα από αυτήν την υποχρέωση επιθεώρησης για τυχόν ελαττώματα και τη γνωστοποίησή τους, ο πελάτης πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως την NGK για τα προφανή ελαττώματα (συμπεριλαμβανομένων λανθασμένων παραδόσεων και των παραδόσεων εντός σύντομου χρόνου) εντός δύο εβδομάδων από την παράδοση, ενώ η έγκαιρη αποστολή της γνωστοποίησης επαρκεί για τη συμμόρφωση με την προθεσμία. Εάν ο πελάτης δεν επιθεωρήσει ή/και αναφέρει δεόντως τυχόν ελαττώματα, η NGK απαλλάσσεται από την ευθύνη για το μη γνωστοποιηθέν ελάττωμα.
 3. Εάν τα είδη που έχουν παραδοθεί είναι ελαττωματικά, η NGK δύναται αρχικά να επιλέξει κατά πόσον θα προβεί σε μεταγενέστερη εκπλήρωση, διορθώνοντας το ελάττωμα (αποκατάσταση ελαττωμάτων) ή παρέχοντας είδη απαλλαγμένα ελαττωμάτων (παράδοση αντικατάστασης). Δεν επηρεάζεται το δικαίωμα της NGK να αρνηθεί τη μεταγενέστερη εκπλήρωση βάσει των νομίμων προϋποθέσεων.
 4. Η NGK δύναται να προβεί στην οφειλόμενη μεταγενέστερη εκπλήρωση με τον όρο ότι ο πελάτης θα καταβάλει το πληρωτέο τίμημα. Ωστόσο, ο πελάτης δύναται να παρακρατήσει ένα εύλογο μέρος του τιμήματος κατ' αναλογία προς το διαπιστωθέν ελάττωμα.
 5. Ο πελάτης παρέχει στην NGK τον χρόνο και τη δυνατότητα που απαιτούνται για τη μεταγενέστερη εκπλήρωση η οποία οφείλεται προς την NGK, ειδικότερα για να παραδώσει τα απορριφθέντα είδη για σκοπούς επιθεώρησης. Σε περίπτωση αντικατάστασης, ο πελάτης επιστρέφει τα ελαττωματικά είδη στην NGK σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις. Η μεταγενέστερη εκπλήρωση δεν περιλαμβάνει ούτε την απομάκρυνση του ελαττωματικού είδους ούτε την επανεγκατάστασή του, εάν αρχικά η NGK δεν ήταν υποχρεωμένη να το εγκαταστήσει.
 6. Η NGK βαρύνεται με τις δαπάνες, οι οποίες είναι αναγκαίες για τους σκοπούς της επιθεώρησης και της μεταγενέστερης εκπλήρωσης, ειδικότερα τα έξοδα μεταφοράς, μετακίνησης, εργασίας και υλικών (εξαιρούνται: έξοδα αποσυναρμολόγησης και εγκατάστασης), εάν πράγματι υπάρχει ελάττωμα. Εάν, ωστόσο, ένα αίτημα του πελάτη για αποκατάσταση των ελαττωμάτων αποδειχθεί αβάσιμο, η NGK δύναται να αξιώσει την απόδοση των εξόδων.
 7. Αντίθετα προς τις νόμιμες διατάξεις, η προθεσμία παραγραφής για απαιτήσεις οι οποίες απορρέουν από ελαττωματικά υλικά και ελαττώματα που βαρύνουν τον τίτλο κυριότητας είναι ένα έτος από την παράδοση.
 8. Οι απαιτήσεις του πελάτη για αποζημίωση ή απόδοση των ανώφελων δαπανών υφίστανται μόνο σύμφωνα με το Τμήμα X, διαφορετικά εξαιρούνται.

IX. Ευθύνη Λόγω Ελαττωματικών Προϊόντων

 1. Εάν είναι δυνατό και εύλογο, ζητείται από τον πελάτη η τήρηση αρχείων σχετικά με την επαναπώληση, προκειμένου να μπορεί να εντοπιστεί ο αγοραστής σε περίπτωση βλάβης. Ο πελάτης υποχρεούται να δεσμεύει τον πελάτη του ανάλογα, όσο αυτού του είδους η τεκμηρίωση είναι δυνατή και εύλογη για αυτόν.
 2. Ο πελάτης θα στηρίζει την NGK με κάθε εύλογο τρόπο, υπερασπιζόμενος την NGK έναντι της ευθύνης προϊόντων.
 3. Ο πελάτης θα ειδοποιεί εγκαίρως την NGK όσον αφορά οποιεσδήποτε απαιτήσεις ή άλλες ασυνήθεις περιστάσεις σε σχέσημε τα προϊόντα.

X. Αστική ευθύνη

 1. Εφόσον δεν απορρέει κάτι διαφορετικό από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων διατάξεων, η NGK ευθύνεται για την παραβίαση συμβατικών και μη συμβατικών υποχρεώσεων σύμφωνα με τις σχετικές νόμιμες διατάξεις.
 2. Η NGK υπέχει ευθύνη για προκαλούμενες βλάβες - ανεξαρτήτως των νομικών λόγων - από πρόθεση ή βαρεία αμέλεια. Σε περίπτωση απλής αμέλειας, η NGK υπέχει ευθύνη μόνο για.
  1. βλάβες οφειλόμενες σε προσβολή της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της υγείας.
  2. βλάβες που προκύπτουν από την παραβίαση σημαντικής συμβατικής υποχρέωσης (υποχρέωσης, η εκπλήρωση της οποίας καθιστά δυνατή τη δέουσα εκτέλεση της σύμβασης, και στην τήρηση της οποίας βασίζεται τακτικά ο έτερος συμβαλλόμενος). Σε αυτήν την περίπτωση, η ευθύνη της NGK περιορίζεται στην αποζημίωση της προβλεπόμενης, τυπικά εμφανιζόμενη βλάβης.
 3. Οι περιορισμοί της ευθύνης που προκύπτουν από το Τμήμα 2 δεν εφαρμόζονται, εάν η NGK έχει αποσιωπήσει δολίως την ύπαρξη ελαττώματος ή έχει παράσχει εγγύηση για την ποιότητα των ειδών.

XI. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η NGK διατηρεί τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και πνευματικά δικαιώματα για το σύνολο των απεικονίσεων, σχεδίων, τεχνικώνl περιγραφών, οδηγιών λειτουργίας, υπολογισμών, και άλλων εγγράφων. Οιεν λόγω πληροφορίες δεν πρέπει να διατίθενται σε τρίτους χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της NGK.

XII. Ισχύον δίκαιο, τόπος εκτέλεσης, παρέκταση

 1. Το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών περί συμβάσεων διεθνούς πώλησης αγαθών, εφαρμόζονται σε αυτές τις εμπορικές σχέσεις και σε όλες τις νομικές σχέσεις μεταξύ της NGK και του πελάτη. Οι προϋποθέσεις και τα αποτελέσματα της επιφύλαξης της κυριότητας δυνάμει του Τμήματος VII υπόκεινται στο δίκαιο της αντίστοιχης τοποθεσίας αποθήκευσης των ειδών, εφόσον η επιλογή νομοθεσίας υπέρ της γερμανικής νομοθεσίας είναι απαράδεκτη ή αλυσιτελής.
 2. Τόπος εκτέλεσης είναι το Ratingen.
 3. Εάν ο πελάτης είναι έμπορος κατά τον γερμανικό εμπορικό κώδικα (Handelsgesetzbuch), νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ειδικό κεφάλαιο δημοσίου δικαίου, ο αποκλειστικός - και διεθνής - τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις διαφορές οι οποίες δύνανται να προκύψουν άμεσα ή έμμεσα από τη συμβατική σχέση είναι η καταστατική έδρα της NGK στο Ratingen. Ωστόσο, η NGK δύναται επίσης να ασκήσει ένδικη προσφυγή στο γενικό τόπο δικαιοδοσίας του πελάτη.