spanner Приложение за намиране на части
chevron-down

SlashesОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА И ДОСТАВКА НА ТЪРГОВСКИ КЛИЕНТИ

I. Общи положения

 1. Настоящите условия на продажба и доставка за NGK Spark Plug Europe GmbH (по-долу наричано "NGK") са неделим компонент от договорите с неговите търговски клиенти. Настоящите Общи условия на бизнеса се прилагат към всички бизнес отношения на NGK с неговите клиенти. Условията на бизнеса ще се прилагат само ако клиентът е предприемач, юридическо лице съгласно публичното право или специален фонд съгласно публичното право.
 2. Настоящите Условия на бизнеса ще се прилагат ексклузивно; NGK не приема условията на клиента, които противоречат или се отклоняват от тези Условия на бизнеса, освен ако NGK изрично не се е съгласило с тяхната валидност. Настоящите Общи условия на бизнеса ще се прилагат и ако NGK извършва доставка към клиента без резервация, дори и ако NGK е наясно за противоречащи или отклоняващи се условия на клиента, които са различни от настоящите Общи условия на бизнеса.
 3. Правно релевантните декларации и уведомления, които трябва да се подават от клиента към NGK след сключване на договор (напр. задаване на крайни срокове, уведомяване за дефекти, декларация за оттегляне или редукция) трябва да се извършват в писмена форма, за да са валидни.

II. Сключване на договор

 1. Предложенията на NGK са обект на промяна и са необвързващи. Това ще се прилага и ако NGK предоставя на клиента каталози, техническа документация, други продуктови описания или документи. Техническите описания и препратките към DIN или подобни стандарти не представляват гаранция, освен ако това не е изрично гарантирано от NGK.
 2. Поръчването на стоките от клиента се счита за обвързващо предложение за договор. Договор за доставка се сключва само при писмено потвърждаване на поръчката, най-късно при изпращането на стоките. Предаването чрез средства за отдалечен пренос на данни е достатъчно в писмена форма.

Ill. Цени

 1. При отсъствие на изрично споразумение относно обратното, цените се образуват франко NGK вкл. опаковката и без транспортните разходи.
 2. Ако времето за доставка превиши четири месеца, NGK си запазва правото да увеличи договорената цена до степента, до която нашите разходи се увеличават (напр. увеличение на разходите за суровини, заплати, мита и акцизи, данъци и др.). Ако увеличението в цената превиши 5 %, клиентът има право да се оттегли от договора чрез връчване на писмено уведомление в срок от една седмица от получаването на уведомлението за увеличението в цената.
 3. В случай на закупуване на доставка (раздел V) клиентът ще поеме транспортните разходи франко склад, както и разходите за транспортната застраховка, поискана от клиента. Всички мита, такси, данъци и други публични плащания трябва да се поемат от клиента.
 4. Освен ако не е договорено друго, договорената цена на закупуване ще се дължи и ще е платима в срок от < 30 календарни дни от фактурирането. При всички средства на плащане датата, на която NGK може да разполага със сумата, дължима от клиента, ще се счита за датата на получаване на плащането.
 5. При изтичане на периода на плащане, посочен в т. 4, клиентът ще се счита за изпаднал в забавяне. Цената на закупуване ще носи лихва през периода на забавяне при приложимата по закон стандартна лихвена ставка. NGK си запазва правото да претендира за допълнителни щети за забавяне.
 6. Клиентът ще има право на противопоставяне или задържане само до степен, до която неговият иск е правно установен или неоспорим. В случай на дефекти в доставката, насрещните претенции на клиента ще останат незасегнати.

IV. Намалена платежоспособност

 1. Ако след сключването на договор NGK научи за обстоятелства, които могат да са в ущърб на платежоспособността на клиента, NGK има право да поиска незабавно плащане, дори и ако вече са получени чекове за плащане. Освен това поради горепосочените обстоятелства NGK има право да изпълнява предстоящи поръчки само срещу предплащане или осигуряване на гаранция и след гратисен период има право да се оттегли от договори с поставено под риск плащане или да поиска компенсация за щети.

V. Доставка

 1. Ако NGK поради причини, които не могат да се свържат с нейна вина, бъде затруднена да спази датата на доставка, NGK не се задължава да изпраща/осигури изпращането на стоките по въздуха.
 2. Ако пречката за извършване продължи, двете страни имат право да се оттеглят от частта от договора, която още не е изпълнена. Отказът от неизпълнената част от договора не може да се декларира по-малко от четири седмици след появата на пречката за извършване, освен ако този период на изчакване не е неоснователен за някоя от страните.
 3. Ако е договорено извършването на поръчки при поискване, отмените на поръчките трябва да се извършват към NGK своевременно и ако не е договорено нищо противно, за приблизително еднакви ежемесечни суми. Ако поръчките не се отменят навреме, NGK има право, след изтичане на кратък гратисен период, да достави стоките или да се оттегли от оставащата част от договора и да поиска компенсация за щети.
 4. Частичнитe доставки се разрешават, ако това е приемливо за клиента.
 5. Ако NGK, по искане на клиента, експортира стоки без плащане на мита и акциз, клиентът ще бъде държан отговорен за всякакви допълнителни искове, заведени от митническите и акцизните служби спрямо NGK
 6. Освен това съобразяването със задължението на NGK да доставя или извършва ще е условие за навременното и правилно изпълнение на задължението на клиента. Правото на защита на неизпълнението на договора остава запазено.

VI. Условия за представяне/преминаване на риска

 1. В случай на закупуване на доставка обаче, рискът от инцидентна загуба и инцидентно увреждане на стоките, както и рискът от забавяне ще преминават към клиента при предаване на стоките на транспортната фирма, превозвача или на друго лице или институция, предвидени да извършат доставката. Предаването трябва да се счита за извършено, ако клиентът откаже да приеме. В случай на доставка франко склад, този риск се трансферира към клиента към момента, в който NGK информира клиента за това, че стоките могат да се вземат.
 2. Ако изрично не е договорено нищо противно, опаковането и режимът на транспорт са по усмотрение на NGK.

VII. Запазване на правото на собственост

 1. NGK си запазва правото на собственост върху стоките докато не се извърши пълното плащане на всички текущи и бъдещи искове, произтичащи от съответните договори за покупка и текущото бизнес отношение (по-долу наричани "гарантирани искове").
 2. Стоките, които са обект на запазване на правото на собственост, не могат да се ипотекират към трети страни, нито да се посочват като гаранция, преди да се извърши цялостното плащане на гарантираните искове. Клиентът трябва да информира NGK незабавно в писмена форма, ако и до степен, в която се извършва достъп до стоките на NGK от трети страни.
 3. Клиентът има право да препродава и/или обработва стоките, които са обект на запазване на правото на собственост, в редовния ход на бизнеса. В този случай следните разпоредби ще се прилагат допълнително:
  1. Запазването на правото на собственост включва и продуктите, създадени чрез обработка, смесване или комбиниране на стоките на NGK при тяхната пълна стойност, при което NGK се счита за производител. В случай на обработка, смесване или комбиниране със стоки на трети страни NGK придобие съвместна собственост, то това става пропорционално на стойностите по фактура на обработените, смесени или комбинирани стоки. Във всяко друго отношение към получаващият се продукт ще се прилага същото, както и към стоките, доставени при запазване на правото на собственост.
  2. Исковете срещу трети страни, произтичащи от препродажбата на стоките или на продукта, ще се прехвърлят като гаранция към NGK от клиента изцяло или до сумата на възможния дял на съсобственичество на NGK в съответствие с предходния параграф. NGK приема прехвърлянето.
  3. Клиентът има право да приема претенции на свое име, ако надлежно изпълнява задълженията си към NGK. NGK няма да събира претенцията, ако клиентът изпълнява своите задължения за плащане към NGK, не изпада в забавяния при плащане, не е подадена молба за откриване на производство за несъстоятелност и няма други пречки за него да плати. Ако това обаче е налице, NGK ще има право да поиска клиентът да разкрие пред NGK прехвърлените претенции и длъжниците по тях, да предостави на NGK цялата информация, нужна за събирането, да предаде съответните документи и да уведоми длъжниците (трети страни) за прехвърлянето.
  4. Ако реализируемата стойност на гаранциите превишава претенциите на NGK с повече от 10 %, NGK ще освободи гаранциите по искане на клиента. NGK е отговорно за избирането на гаранции, които да се освободят.
 4. Клиентът ще гарантира безопасното и надлежно съхраняване на предметите, върху които NGK има право на собственост и трябва да ги застрахова на свои разноски срещу кражба, пожар и други имуществени вреди.
 5. Ако в чужда държава на дестинация запазването на правото на собственост е неефективно или не е ефективно до замислената степен, клиентът трябва при поискване да съдейства при предоставянето на гаранции, ефективността на които се доближава колкото се може повече до тази на запазването на правото на собственост.

VIII. Гаранционни искове на клиента

 1. Законовите разпоредби ще се прилагат към правата на клиента в случай на материални дефекти и дефекти в правото на собственост, освен ако по-долу не е предвидено друго:
 2. Претенциите на клиента за дефекти предполагат, че той е удовлетворил своите законови задължения за инспекция и уведомяване за дефекти (чл. 377, 381 HGB). Ако по време на проверката или по-късно се установи дефект, NGK трябва да бъде уведомена в писмена форма без забавяне. Уведомяването ще се счита за незабавно, ако е извършено в срок от две седмици, при което навременното изпращане на уведомяването е достатъчно за спазването на срока. Независимо от това задължение за инспектиране и уведомяване за дефекти, клиентът трябва да уведоми NGK в писмена форма за видимите дефекти (вкл. грешни и непълни доставки) в срок от две седмици от доставката, при което своевременното изпращане на уведомяване е достатъчно за спазване на срока. Ако клиентът не успее правилно да инспектира и/или да докладва дефектите, отговорността на NGK за неразкрит дефект ще се изключи.
 3. Ако доставените стоки са дефектни, NGK може първоначално да избере дали да коригира дефекта и така да извърши последващо изпълнение (коригиране на дефекти) или да достави стоки, които нямат дефект (заменяща доставка). Правото на NGK да откаже последващо изпълнение съгласно законовите условия ще остане незасегнато.
 4. NGK ще има право да направи последващото дължимо представяне зависимо от плащането от страна на клиента на дължимата цена на закупуване. Обаче клиентът ще има правото да задържи основателна част от цената на закупуване, пропорционална на дефекта.
 5. Клиентът ще даде на NGK време нужните време и възможност за последващо изпълнение, което NGK трябва да извърши, по-конкретно да предаде отказаните стоки за целите на инспекцията. В случай на заменяща доставка клиентът ще върне дефектните стоки на NGK в съответствие със законовите разпоредби. Последващото изпълнение няма да включва отстраняване на дефектния артикул, нито повторния му монтаж, ако NGK първоначално не е било задължено да го инсталира.
 6. NGK ще поеме разходите, нужни за целта на инспектиране и последващо изпълнение, по-конкретно транспортиране, пътни разходи, разходи за труд и за материали (не се включват разходи за разглобяване и монтаж), ако понастоящем има дефект. Ако обаче искане за коригиране на дефекти от страна на клиента се окаже неоправдано, NGK може да поиска възстановяване на разходите.
 7.  Противно на законовите разпоредби общият период на ограничение за исковете, произтичащи от дефектите в материала и дефектите по правото на собственост, е една година след доставката.
 8. Претенциите на клиента за щети или възстановяване на дребни разходи ще са налице само в съответствие с раздел Х и в противен случай се изключват.

IX. Продуктова отговорност

 1. Ако е възможно и основателно от клиента се изисква да пази документи относно препродажбата, за да може да идентифицира купувача в случай на щета. Клиентът е длъжен да обвърже клиента си по съответния начин, ако това документиране е възможно и основателно за него.
 2. Клиентът ще подкрепя NGK по всякакъв основателен начин при защитата на NGK срещу продуктовата отговорност.
 3. Клиентът ще уведоми NGK своевременно по отношение на всякакви претенции или други необичайни обстоятелства във връзка с продуктите.

X. Отговорност

 1. Ако нищо друго не произтича от тези условия на бизнеса, вкл. следните разпоредби, NGK ще бъде отговорно за нарушаването на договорните и извъндоговорните задължения в съответствие с релевантните законови разпоредби.
 2. NGK ще бъде отговорно за щети - независимо от правните основания - в случай на умисъл и груба небрежност. В случай на нормална небрежност, NGK ще бъде отговорно само за
  1.  щети, произтичащи от смърт, контузии или болест,
  2.  щети, произтичащи от нарушаване на основно договорно задължение (задължение, изпълнението на което прави надлежното изпълнение на договора възможно на първо място и на чието спазване партньорът по договора редовно разчита и може да се опира); в такъв случай обаче отговорността на NGK се свежда до компенсация за предвидимата, обикновено получаваща се щета.
 3. Ограниченията на отговорността, произтичащи от раздел 2, няма да се прилагат, ако NGK с измама е скрило дефект или е поело гаранция за качеството на стоките.

XII. Права на интелектуалната собственост

NGK запазва правата на собственост и авторските права за всички илюстрации, чертежи, технически описания, инструкции за работа, изчисления и други документи.  Такава информация не бива да се дава на трети страни без изричното писмено съгласие на NGK.

XII. Приложимо право, място на изпълнение, прекратяване

 1. Правото на Федерална република Германия, вкл. Конвенцията за договорите за международна продажба на стоки на ООН, ще се прилага към тези бизнес отношения и всички правни отношения между NGK и клиента. Предпоставките и ефектите от запазването на правото на собственост съгласно раздел VII са обект на законодателството в съответното място на съхранение на стоките, доколкото изборът на право в полза на немското право е недопустим или неефективен.
 2. Мястото на извършване е Ратинген
 3. Ако клиентът е търговец по смисъла на Немския търговски кодекс (Нandelsgesetzbuch), юридическо лице съгласно публичното право или специален фонд съгласно публичното право, ексклузивна - включително международна - юрисдикция за всички спорове, произтичащи директно или индиректно от договорното отношение е регистрираният офис на NGK в Ратинген. Обаче NGK трябва също така да има право да стартира легални процедури в общата юрисдикция на клиента.

Ратинген, 2018          

NGK Spark Plug Europe GmbH