spanner Part Finder

Algemene voorwaarden Facebook akties

OM DEEL TE NEMEN OF TE WINNEN IS GEEN AANKOOP NODIG. EEN AANKOOP VERHOOGT DE KANS OM TE WINNEN NIET.

1. Mogelijke deelnemers: Aan deze wedstrijd mogen alleen personen meedoen die op de datum van deelname 18 jaar of ouder zijn. De wedstrijd is onderworpen aan alle toepasselijke landelijke en lokale wetten en regels. Nietig waar verboden. Personen uit de volgende landen mogen deelnemen: Nederland, België, Luxemburg.

2. Instemming met de regels: Door deel te nemen stemt de deelnemer (“u”) ermee in volledig en onvoorwaardelijk gebonden te zijn aan deze regels en verklaart en garandeert u dat u voldoet aan de deelnamevereisten. Bovendien gaat u ermee akkoord de beslissingen van NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH met betrekking tot de inhoud van deze wedstrijd als definitief en bindend te aanvaarden.

3. Hoe deel te nemen: Aan de wedstrijd kan worden deelgenomen door het aktiebericht te delen, onze pagina te volgen en een vriend te taggen in het opmerkingengedeelte van het betreffende Facebook-bericht vanaf het moment dat het bericht is geplaatst tot en met woensdag 27 juli ’22 om 23.59 uur. U moet minimaal 18 jaar oud zijn op de datum van deelname. Als u frauduleuze methoden gebruikt of anderszins probeert tegen de regels in te gaan, kan uw inzending naar eigen goeddunken van NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH worden verwijderd.

4. Tijdstip: De winnaars worden op donderdag 28 juli ’22 random gekozen uit alle in aanmerking komende inzendingen. Via Facebook-opmerkingen of een persoonlijk bericht zal contact met de winnaars worden opgenomen.

5. Prijs: Er worden drie winnaars geselecteerd die elk twee beachsets ontvangen. De prijs kan niet worden omgezet in een geldbedrag of een andere vervangende prijs, behalve als NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH dat goeddunkt. De prijs is niet overdraagbaar. Alle prijsgerelateerde kosten, inclusief, maar niet beperkt tot, alle landelijke en lokale belastingen, komen uitsluitend voor rekening van de winnaar. De prijs kan niet door een andere prijs worden vervangen en kan niet worden overgedragen/toegewezen aan anderen. Het is ook niet mogelijk het equivalent in contanten van de prijs aan de winnaar uit te keren. Door de prijs te aanvaarden geeft de winnaar toestemming aan NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH om zijn naam, afbeelding en inzending te gebruiken voor reclame- en handelsdoeleinden, zonder verdere compensatie, tenzij dit wettelijk verboden is.

6. Kansen: De winkansen zijn afhankelijk van het aantal ontvangen en in aanmerking komende inzendingen.

7. Selectie van de winnaar en kennisgeving: De winnaars worden random geselecteerd onder toezicht van NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH – Regio Benelux. Winnaars worden binnen zeven (7) dagen na de selectie per e-mail op de hoogte gebracht. NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van de kennisgeving door de winnaar vanwege spam-, junkmail- of andere beveiligingsinstellingen of voor het verstrekken van onjuiste of anderszins niet-functionerende contactgegevens door de winnaar. Als er geen contact kan worden opgenomen met winnaars, winnaars niet aan de deelnamevoorwaarden voldoen, winnaars de prijs niet binnen 14 dagen vanaf het moment dat de kennisgeving van de toekenning is verzonden opeisen of winnaars niet tijdig een ingevulde en bekrachtigde verklaring en vrijstelling zoals vereist terugsturen, kan de prijs worden verbeurd en een plaatsvervangende winnaar worden geselecteerd. Ontvangst door de winnaars van de prijs van deze wedstrijd is afhankelijk van de naleving van alle landelijke en lokale wetten en regels.

ELKE SCHENDING VAN DEZE OFFICIËLE REGELS DOOR EEN WINNAAR (ENKEL DOOR NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH TE BEPALEN) ZAL LEIDEN TOT DISKWALIFICATIE VAN DE DESBETREFFENDE WINNAAR ALS WINNAAR VAN DE WEDSTRIJD, EN ALLE VOORRECHTEN ALS WINNAAR ZULLEN DAN ONMIDDELLIJK WORDEN BEËINDIGD.

8. Door u verleende rechten: Door deel te nemen aan deze wedstrijd (bijv. door middel van een foto, video, tekstbericht, enz.) weet u en gaat u ermee akkoord dat NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH en elke persoon die optreedt namens NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH, en de licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden van NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH, het recht hebben, waar toegestaan door de wet, om uw inzending, naam, portret, foto, stem, gelijkenis, afbeelding, verklaringen over de wedstrijd en biografische gegevens voor altijd en overal ter wereld af te drukken, te publiceren, uit te zenden, te distribueren en te gebruiken in alle media die nu bekend zijn of in de toekomst worden ontwikkeld voor nieuws-, publiciteits-, informatie-, handels-, reclame-, PR- en promotiedoeleinden, zonder enige verdere compensatie, kennisgeving, beoordeling of toestemming.

Door deel te nemen aan deze wedstrijd, verklaart en garandeert u dat uw inzending een origineel door u vervaardigd werk is waarop geen eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten van derden rusten. Als uw inzending inbreuk maakt op het intellectuele eigendomsrecht van een ander, staat het NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH vrij u te diskwalificeren. Als wordt beweerd dat de inhoud van uw inzending een inbreuk vormt op eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten van een derde, zult u zich op eigen kosten tegen dergelijke claims moeten verdedigen of op eigen kosten tot een schikking moeten komen. U zult NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH vrijwaren van en niet aansprakelijk stellen voor elke rechtszaak, procedure, claim of aansprakelijkheid waar NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH mogelijk bij betrokken raakt, elk verlies dat of elke schade die NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH mogelijk lijdt en alle kosten of uitgaven die NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH mogelijk moet betalen vanwege een dergelijke inbreuk of vermoedelijke inbreuk op enig recht van een derde.

9. Algemene voorwaarden: NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de wedstrijd te annuleren, te beëindigen, aan te passen of op te schorten indien een virus, bug, niet-geautoriseerde door een mens uitgevoerde actie, fraude of een andere oorzaak buiten de macht van NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH om de administratie, de veiligheid, de eerlijkheid of het goede verloop van de wedstrijd negatief beïnvloedt. In dat geval kan NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH de winnaar selecteren uit alle in aanmerking komende inzendingen die zijn ontvangen voor en/of na (indien van toepassing) de actie die is ondernomen door NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH. NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een persoon te diskwalificeren die knoeit of probeert te knoeien met het deelnameproces, het verloop van de wedstrijd of de website, of die deze algemene voorwaarden schendt. NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH heeft het recht om naar eigen goeddunken de integriteit van de wedstrijd te handhaven en stemmen ongeldig te verklaren om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot: meerdere inzendingen van dezelfde gebruiker vanaf verschillende IP-adressen; meer vanaf dezelfde computer verzonden inzendingen dan toegestaan; of het gebruik van bots, macro's, scripts of andere technische middelen om deel te nemen. Elke poging van een deelnemer om opzettelijk een website te beschadigen of het legitieme verloop van de wedstrijd te ondermijnen, kan een strafrechtelijk of civielrechtelijk vergrijp zijn. Indien dergelijke pogingen worden ondernomen, behoudt NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen tot het maximale bedrag dat is toegestaan door de wet.

10. Beperking van de aansprakelijkheid: Door deel te nemen stemt u ermee in NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH en haar dochterondernemingen, filialen, reclame- en PR-bureaus, partners, vertegenwoordigers, agenten, opvolgers, rechtverkrijgenden, werknemers, functionarissen en directeuren te vrijwaren van enig(e) aansprakelijkheid, ziekte, letsel, overlijden, verlies, proces, claim of schade die (dat) direct of indirect kan ontstaan, al dan niet veroorzaakt door nalatigheid, vanwege: (i) de deelname van deze persoon aan de wedstrijd en/of zijn/haar acceptatie, bezit, gebruik of misbruik van een prijs of een deel daarvan; (ii) technische storingen van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot de storing van een computer, kabel, netwerk, hardware of software of andere mechanische apparatuur; (iii) het niet beschikbaar of toegankelijk zijn van overdrachtsmiddelen, telefoon- of internetdiensten; (iv) onbevoegde actie van een persoon in enig deel van het deelnameproces of in het kader van de promotionele activiteiten naar aanleiding van de wedstrijd; (v) elektronische of menselijke fouten in de administratie van de promotionele activiteiten of de verwerking van inzendingen.

11. Gegevensbescherming: NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH zal de verstrekte persoonsgegevens alleen gebruiken voor het beheer van de wedstrijd en voor geen enkel ander doel, tenzij wij uw toestemming hiervoor hebben. Uw persoonsgegevens worden te allen tijde vertrouwelijk en in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming behandeld. Klik op www.ngkntk.com/privacy-policy/ voor ons privacybeleid. U kunt inzage vragen in uw persoonsgegevens of onjuistheden in uw persoonsgegevens laten corrigeren door een e-mail te sturen naar webmaster@ngkntk.de. Door deel te nemen aan de wedstrijd gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonsgegevens zoals hier beschreven.

12. Verklaring: Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of beheerd door Facebook en is op geen enkele manier verbonden met Facebook. U begrijpt dat u uw gegevens verstrekt aan NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH en niet aan Facebook. Al uw vragen, opmerkingen of klachten kunt u richten aan NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH. NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen.

Back
Contact